<output id="s47Jlsk"></output>

    Legioná? Jaroslav Janda nám p?ináší svědectví o hrdinství i ka?dodenním ?ivotě rakouského vojáka, vále?ného zajatce a později legioná?e v období 1. světové války.

    Díky jeho bezmála 150stránkovému deníku Moje vzpomínky na světovou válku, který si zde m??ete stáhnout jako pdf nebo e-knihu, o?ívá svědectví, které nám p?i p?íle?itosti 100. výro?í 1. světové války p?ipomene její okolnosti i aktéry.

    P?e?těte si kompletní verzi deníku, zkrácený ?lánek s výběrem toho nejzajímavějšího, pou?te se o srbské frontě, prohlédněte si unikátní fotogalerii, a co vám nebude jasné, osvětlí slovník s vysvětlivkami a komentá?i.

    Chcete něco doplnit nebo máte vlastní poznatky o 1. světové válce?
    Napište nám na info@ nebo diskutujte na facebooku.

    Vzpomínky Jaroslava Jandy na světovou válku 1914–1918

    (zkrácený ?lánek 12 stran)

    M?j děde?ek Jaroslav Janda (1.1.1884 - 24.9.1969) pobyl na vojně mnoho let. V aktivu skoro ?ty?i roky v letech 1905 - 1908, kdy mu vojnu prodlou?il císa? pán z d?vodu anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem. Potom dalších témě? pět let strávil v 1. světové válce. V databázi legioná?? Vojenského historického ústavu je veden jako ?eta? 11. zdravotního oddílu.

    Jako rakousko-uherský voják  byl odvelen na srbskou frontu a byl zajat po dobytí Valjeva srbskou armádou v prosinci 1914. V roce následujícím absolvoval onu strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska p?es Albánii a? do tehdejší Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt ve zdejším zajateckém tábo?e a poté cestu do Francie a pobyt v několika tamějších táborech. Do sboru ?eských dobrovolník? legioná?? vstoupil ještě p?ed jeho oficiálním povolením podáním ?ádosti 4. 10. 1917 v tábo?e v Carpentras, od 12. b?ezna 1918 byl ve výcviku, poté p?esunut na frontu, ú?astnil se boj? u Vouziers a Terronu. ?ást výcviku absolvoval jako vojín u 21. pěšího pluku,  poté byl p?e?azen k 22. pěšímu pluku. Demobilizován byl 10. května 1919. Vrátil se ke svému ob?anskému povolání v Planografii v Krakovské ulici na Novém Městě v Praze, zásah? legií na obranu mladé republiky v roce 1919 se ji? neú?astnil.

    V pr?běhu zajetí si Jaroslav Janda vedl podrobné deníkové zápisky s uvedením dat a zejména s podrobným ?asovým popisem pochodu zajatc? p?es Albánii do p?ístavu Vlorè. Ty se mu však v době jeho p?sobení na frontě ve Francii ztratily. V roce 1934 dostal darem dva prázdné vázané sešity, vrátil se tedy k myšlence své zá?itky popsat a 1. listopadu tého? roku se dal do práce. Pamě? ji? mohla tehdy padesátiletého mu?e trochu šálit, zd?razňoval však, ?e p?es mo?né drobné nep?esnosti v uváděných datech jednotlivých událostí bude psát jen o tom, co skute?ně pro?il. Zápisky dokon?il po dvou měsících práce na Silvestra tého? roku. V b?eznu 1962 ve věku ji? více ne? 78 let paměti znovu pro?etl, s úrovní vlastního literárního zpracování projevil velkou nespokojenost, ale p?es několik poznámek a dodatk? (nap?. za?azení úryvk? z knihy francouzského spisovatele H. Barbusse „Oheň“) ji? podstatné změny patrně z d?vodu zhoršující se paměti neprovedl.

    V ?ervenci 2014 uplyne sto let od vypuknutí 1. světové války, ale ji? 1. ledna 2014 vzpomene naše rodina 130. výro?í narození našeho dědy. Proto jsem se rozhodla děde?kovy zápisky opublikovat v elektronické podobě; jejich vydáním bych chtěla splatit dědovi dluh za jeho lásku a obětavost v době mého raného dětství. Ní?e uvádím výňatky.

     

    Mobilizace a cesta na frontu

    V neděli 26. ?ervence 1914 byla vyhlášena ?áste?ná mobilizace. Do 24 hodin se měli všichni p?íslušníci vojenských těles uvedených na plakátech vylepovaných na ve?ejných místech hlásiti u svých útvar?. M?j oddíl však nikde uveden nebyl, asi v souvislosti s tím, ?e z Prahy je do Mostaru v Hercegovině, kam jsem pat?il, dosti daleko. A? v úterý ráno 28. ?ervence jsem se tedy šel hlásiti na vojenské velitelství na Karlovo náměstí na Novém Městě. Upozorňoval jsem, ?e pat?ím do Mostaru k saniterák?m. Šikovatel ve slu?bě mi odebral vojenskou kní?ku, odešel do kancelá?e, za chvíli vyšel a prý, abych u? tam z?stal. Ven u? mě strá?e nechtěly pustit, t?eba?e jsem prohlásil, ?e se musím na vojnu p?ipravit a rozlou?it se s domovem. Později jsem se ale p?ece jen dostal ven a za to u? jsem tam nevlezl, jen skrze plot jsem se vyptával známých, co jsem s nimi v aktivu slou?il, kam jsem p?idělen, a tak jsem to dělal p?es týden, dokud nás neoblékli do mundúru a nenastoupili jsme slu?bu v Albrechtských kasárnách na Smíchově. Mobilizace šla u našeho útvaru velice špatně, jako by to byla ji? p?edzvěst pozdějších potí?í a nesrovnalostí. Speditér, který nám měl p?ivézt ze skladiště vojenskou muntúru a výzbroj, ji celý týden vozil po Praze. Rozkazy se neustále měnily, ko?í se závozníkem a nákladem se ?ídili dle těchto rozporuplných p?íkaz? a z Karlova náměstí vezli vše do Albrechtských kasáren, do Karlína na Invalidovnu, poté na Vyšehrad a nakonec opět na Smíchov. Mezitím pilně v ?ervencovém vedru zavla?ovali svá hrdla a tak jim týden pěkně uplynul. Asi za 14 dn? po vypuknutí války si náš kadet Manda povšiml, ?e k jeho útvaru nepat?ím, ale p?i pra?ském sanitním oddílu R.S.t. 3/8 (ReserveSanitatsAbteilung Nro. 3/8  Korps) si mě p?ece jen ponechali.

    V noci ze 14. na 15. srpna jsem spal v kasárnách oble?en, měl jsem slu?bu jako „tagskaprál“. Ve t?i hodiny ráno byl vyhlášen „tagwach“ (budí?ek) a ji? ve ?ty?i jsme táhli o síle 12 sanitních oddíl? po 60 mu?ích st?edem Prahy na nádra?í císa?e Franze Josefa. Náš oddíl měl hornistu, kterému chyběly p?ední zuby a ani neuměl troubit, to mu však nebránilo, aby ve všech ulicích nevzbou?il spící obyvatele, kte?í udiveně vystrkovali hlavy z oken. Na nádra?í jsem se rozlou?il se sestrou Marií, asi dvě hodiny jsme tam ?ekali a dostali letáky s  písni?kami na cestu. První naše štace byla v Benešově, kde ?ty?em našim voják?m, tou?ícím se ještě osvě?it ?eským pivem, ujel vlak. Poté jsme dojeli do Vídně, a kdy? nás v noci p?etáhli na ji?ní nádra?í a jelo se dále k jihu, pochopili jsme, ?e jedeme na srbskou frontu.

     

    Na srbské frontě a v zajetí

    P?es Záh?eb, Sisak a Sávský Brod, Vinkovci,  Guňu na levém b?ehu Sávy a Br?ku na pravém, kde p?išel rozkaz „všechno ven“ a dostali jsme první „saniteráckou“ práci.  Vykládali jsme dlouhatánský vlak plný puše?né munice, prý tam bylo 16 milion? patron. Z vysokého náspu jsme nosili bedny do p?íkopu a do strouhy, ze strouhy zase nahoru na louku a tam jsme bedny  skládali do kubík?. Po ukon?ení práce jakýsi oficír prohlásil, ?e je vše špatně. A tak jsme to p?ekládali podle šň?ry do ?ad a do vodováhy a? do tmy. Byla to pak ohromná pyramida.

    V Br?ce jsme se usídlili v turecké škole a dostali k ošet?ení první raněné, jich? však denně mnohonásobně p?ibývalo. Všichni měli o?i „na vrch hlavy“, byli vyděšeni a vyprávěli s hr?zou o šrapnelech, o tom, jak Srbi umějí dob?e st?ílet. Vyfasovali jsme 30 voz? s koňmi, ko?í byli místní sedláci, mobilizovaní na po?átku války. Ti se zpo?átku domnívali, ?e byli povoláni k jednorázové práci, kdy? poznali, ?e s námi mají být natrvalo, dosti se jim to zajídalo. A tak se stalo, ?e starý táta vyst?ídal syna – hospodá?e, dítě tátu a postupně místo zdravých silných sedlák? ko?írovali naše povozy děti a starci. Náš oddíl  na po?átku války s bohatými zásobami slamník?, dek a lo?ního prádla, potravin a nádobí vyjel k frontě.  V době p?íprav p?echodu p?es ?eku Drinu, tvo?ící hranici mezi Bosnou a Srbskem, jsme dle rozkazu stavěli feldšpitál ze strom? a větví, ovšem jen proti slunci, ale nikoli proti dešti. Tenkrát nepršelo, a ?ádný na to nep?išel, ?e by mohlo.  První ranění byli srbští vojáci. Také jsme měli polní mši s kázáním, na ni? muselo všechno kolem lágrující a na útok se p?ipravující vojsko. Feldkurát Gabriel si to pak od pán? d?stojník? „vypil“, morálku mu?stva nijak nepozvedl. Kázal toti?, ?e se nalézáme ve velikém nebezpe?í, ka?dou chvíli m??e zaznít povel: Zachraň se, kdo m??eš, nep?ítel je tu!  

    Jako ?eta? jsem ?asto některý ?as i denně jezdil ke korpskomandu k „abfertigungu“ pro rozkazy, s hlášením, pro polní poštu atd. do vzdálenosti 15-20 km podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bry?ce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otep sena.  K tomu zni?ené cesty, tak jsem v?dy p?ijel pozdě ve?er celý rozmlácen a rozt?esen. Jednou ve?er p?ijedu, a hned Macák na mě: „Po?kej, zugsfíro, ty budeš zav?enej, ukrad´ jsi oficír?m uherský salám!“ Myslel jsem, to bude nějaká legrace. Ale všichni mi vá?ně potvrdili, ?e v noci někdo ukradl d?stojník?m salám, podobný salámu mému, a ten byl ú?edně zabaven.  Druhý den jsem ho však dostal zpět, jen dvě kole?ka od?íznutá. Profesor Pelná?, náš léka?, si toti? všiml, ?e konec mého salámu je p?íliš suchý a starý. Odkrojili dvě kole?ka a zkoumali, zda za dvanáct hodin konec takto okorá. To se nestalo, a tak se p?esvěd?ili, ?e není jejich, nebo? z něho jedli ve?er p?edtím, ne? jim byl ukraden.

    Po krásných teplých dnech nastal v ?íjnu 1914 déš? a my neměli nic nad sebou.  Po prvním dešti stekl z našich plachet škrob a byly jak ?ešeta. Na poli u Suljin-Háruň se nacházela hlavní armádní zásobárna. Po navezení mouky za?ali peka?i v pojízdných pekárnách péci komisárek, ale déš? většinu pytl? mouky brzo úplně poni?il. Srbi naplnili lodní mlýny kamením a pustili je po rozvodněné Drině. Mlýny všechny našimi pionéry postavené pontonové a bárkové mosty pobo?ily a vše uplavalo. Pionér?m nez?stalo nic ne? prázdné podvozky. Nato Srbi zaúto?ili a v těch zmatcích na ústupu se mnoho lidí utopilo v ?ece.

    Ve Zvorníku jsme denně ošet?ovali několik stovek nově p?ivá?ených raněných. Nemocnici jsme z?ídili v kasárnách, ranění le?eli na podlaze ve všech barácích i kolem barák? venku. Kucha?i ve dne v noci va?ili, p?i tom si sami museli zabíjeti ?ivé voly, ostatní roznášeli jídlo, tě?ce raněné jsme snášeli z voz? atd. Já měl navíc za úkol shánět chleba od místních peka??. Pracovali jsme týden ve dne v noci. P?icházely rozkazy posílat naše lidi do fronty sbírat raněné. Trény s raněnými stály pak ve velikém lijáku na dvo?e, lehce raněné jsme vynášeli z baráku na déš? a tě?ce raněné se sna?ili umístit vevnit?. Jakmile se nám poda?ilo vše uspo?ádat, p?išel rozkaz k ústupu do Tuzly a poté do Sapny.

    Poté na po?átku listopadu rakouská armáda zaúto?ila, p?ekro?ila Drinu a my jsme se po mnoha peripetiích se zapadlými vozy usadili v Kamenici v soudní budově. V celém měste?ku ve všech domech i skladištích samí ranění, asi p?ldruhého tisíce.  Mimo toho asi 600 zajatých Srb?, které jsme té? krmili a hlídali. Ranění byli do našeho p?íchodu úplně bez pomoci, rány si balili do list? ze soudních knih a protokol?, inkoust se jim vpil do ran, nedalo se to ni?ím o?istit. Z toho byly ?etné otravy krve, mnoho p?ípad? tetanu. Z po?átku tam byl jeden léka? (byl brzy odvelen jinam), s tím jsem chodil po domech a odebírali jsme nemocným mo? do prázdných dělových mosazných patron od šrapnel?. Zásoby jsme brzo vy?erpali, a tak se dělaly nájezdy do opuštěných vesnic a rekvíroval se dobytek, krávy i prasata, aby bylo co va?it. Pán?m d?stojník?m jsme naopak zrekvírovali bednu od ?erveného k?í?e s potravinami pro raněné, kterou ukrývali ve skladišti.

    20. listopadu jsem dostal rozkaz jet do 17 km vzdáleného Valjeva,  po vy?ízení zále?itostí na korpskomandu ?. 15 jsem měl nakoupit zásoby a p?ivézt poštu. Ty scény po cestě byly strašné, uvázlá auta, mrtvoly lidí v blátě le?ící, mezi nimi i jedna ?ena, mrtvoly mladých vodi?? osl? a koní, desítky zví?at. Jelo se p?es všechno, koni p?es krk jedním kolem, ?ádný to neporu?il odklidit. V?bec trény a jejich d?stojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí.  Srbové na ústupu za sebou ni?ili telegrafní ty?e a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén (měl a? 150 voz?, vp?edu dva d?stojníky a ?eta?e a kaprála na koních) vjel do drát?, koně se do nich zapletli, celý trén z?stal stát. ?idi? vozu slezl, koně vypletl, p?ejel, ale drát z?stal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl bu? t?etí ?i ?tvrtý pár koní; a pak se procedura opakovala. Tak to šlo dob?e celý měsíc a „osvícené“ d?stojníky od trénu ani nenapadlo, ?e by ten drát prostě mohli dát z cesty odstranit.

    Do Valjeva jsme se na p?íkaz korpskomanda p?estěhovali na Mikuláše a doufali jsme, ?e po opravě úzkokolejky do Mladenovace a dráhy do Bělehradu budeme moci posílat raněné do Rakouska, a do Srbska budou p?icházet zásoby a munice. Kdy? jsem dle rozkazu dovedl feláka Glovackiho ke korpskomandu, aby nás ohlásil, k našemu p?ekvapení se ji? šikovalo na ulici témě? p?ipraveno k odchodu. Stála tam kavalerie co ochrana, dále všechny kancelá?e v bednách a na koních, a všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficí?i atd. Dráty od telefon? ust?íhané, u? jsem za?al vě?it, ?e zase pobě?íme. Ale náš abteilung byl ur?en z?stat u raněných, ve městě jsme za?ili dělost?eleckou bitvu a upadli do srbského zajetí. P?edtím jsme se po útěku ma?arských saniterák? museli ujmout špitálu v budově místního gymnasia, 30 našich lidí na 3 000 raněných v nemocnici, v domech, školách a hotelích.

    Ranění nebyli dlouho p?evazováni, v obvazech plno vší, někte?í měli u? otravu. Dr. Milota a dr. Schwarz pracovali od ?asného rána dlouho do noci pouze na amputacích.  Kadeta Mandu jsme p?ivezli nemocného, měl skvrnitý tyfus. První z našeho oddílu také zem?el, šli jsme mu na poh?eb všichni, ve dvojstupu se šavlemi.  Na hrob jsme mu dali k?í?, byl pochován v rakvi a sám. Ve sklepě gymnasia stále p?ibývalo mrtvol. Nakládali jsme je na v?z vojenské lékárny a p?evá?eli na h?bitov, kde byly ukládány do šachet po 25. Naše poh?bívání vypadalo však nejslušněji, h??e byli poh?bíváni z jiných nemocnic, vezeni na malých srbských mizerných vozech, po cestě spadla hlava nebo noha a brousila se o kolo. Od rána do ve?era se jezdilo a dlouho jsme nesta?ili mrtvé odvá?et, zvláště kdy? naplno vypukly epidemie.

    15. ledna 1915 jsem cítil, ?e mnou lomcuje zimnice, mě?ím si teplotu a mám 39.2 hore?ky. Mnozí z našich u? le?eli nemocní, do té doby zem?eli t?i, tak jsem si ?ekl, snad také p?jdeš do neznáma. Chtěl jsem, aby po mně zbyla fotografie, dal jsem se tedy vyfotografovat. Zaplatil jsem p?edem, ?e si pro obrázky pošlu. Napsal jsem adresy dom? bratrovi a sestrám a po?ádal jsem kamarády, aby mně vyzvedli fota a poslali je na p?íslušné adresy. Pak jsem ulehl. Tu noc jsem měl jistě p?es 40 stupň? hore?ky, ve všech kostech bolest, jako bych v nich měl ?havé olovo, a pak jsem nic o sobě nevěděl. Proti hore?ce mi dávali ledové obklady, blouznil jsem, slyšel ot?esy země, chvějící se pod tíhou na frontu ta?ených dalekonosných srbských děl. Po dvou týdnech jsem se za?al uzdravovat, zatímco jiní kolem mě m?eli. Mezi nimi m?j dobrý kamarád Josef Falout.

    Pak p?icházely dopisy na vojáky, kte?í však u? zem?eli. P?íbuzní doma nemohli o svém blízkém nic zvědět, psali adresu na nás všechny zajatce: Vále?ní zajatci ve Valjevu. Prosili nás, abychom jim napsali pravdu, aby alespoň věděli jistě, kde zem?el. Posílal jsem pak mnoho lístk? na všechny strany se všemi daty zanesenými v úmrtní knize. P?íbuzní zprávám nechtěli vě?it a znovu mi psali o další podrobnosti.

    V zá?í 1915 jsem za?al pracovat v šesté reservní nemocnici, srbský pan doktor v hodnosti majora si dal zap?áhnout ko?ár a osobně si mě vy?ádal na zajateckém komandu. Na chvíli jsem byl zase ?lověkem. Spal jsem na vlastní posteli, ?istě ustlané, v pěkném pokojíku, dostal ?isté vy?ehlené prádlo a bílý pláš?, vykoupal jsem se v lázni, a dostával jsem denně ¼ litru dobrého ?erveného vína. Mimo to jsem si zvykl píti slivovici, ?ekli mi, ?e mi to pom??e od pr?jmu, kterým jsem trpěl po celou válku. Měl jsem dozor nad 20 rakouskými ošet?ovateli raněných, nemocní a ranění byli Srbové, poskytována byla dobrá strava a velice dobré ošet?ení léka?ské.

     

    Anabáze z Valjeva do Valony

    Po útoku Bulharska na Srbsko nastala zlá doba pro naše „hostitele“ a pro nás hrozná cesta Srbskem a poté Albánií. My z nemocnic jsme vyrazili 19. ?íjna. P?es ?a?ak, Trstenik a Kruševac do Prištiny se ještě dob?e šlo v útvarech, měli jsme trochu peněz a ob?as jsme i něco jídla fasovali. V pozdějším ?ase hladem a nemocí vy?erpán ?asto jsem z?stal sám, a? druhý ?i t?etí den se s našimi zase shledal. Všechny cesty byly do nedohledna zaplaveny zajatci, kterých se po?ítalo 65 000, dále šlo 60 000 srbských rekrut? a několik tisíc ?ák? d?stojnické školy srbské. Na ústupu jsme viděli st?ílet srbské dělost?electvo, zatím, co jedna baterie st?ílela, druhá nás p?edjela, zaujala nové posice a pak druhá zas ustupovala na nové místo odporu. Pozoroval jsem srbské dělost?elce, byli úplně klidni p?i tom, ?ádný strach neb panika. Výborná organisace.

    P?es Kosovo pole a Mitrovici jsme se dostali do Bicany a stezkou pro osly stoupali do hor. Vysoko v horách foukal silný vítr, poletovaly vlo?ky sněhu a nikde nebylo místa rovného, kde bychom se mohli p?i spaní polo?it bez obavy, ?e se někam nez?ítíme do propasti. Šlo se nám h?? a h?? do vysokých kopc? a zase hluboko do propastí, denně jsme se brodili p?es potoky, někdy ani oheň jsme neměli, a kdy? ano, va?ili jsme si jen ?aj z ostru?in. Za?alo silně mrznout a lidé padali, aby u? nikdy nepovstali.

    Po p?íchodu do Malé Debry jsem prodal Faloutovy hodinky, ale za papírové peníze mi nikdo nechtěl jídlo prodat. V měste?ku Struga na b?ehu Ohridského jezera se mi poda?ilo vyměnit s mladou dívkou poslední kousek mýdla za veliký krajíc chleba. Za celou válku jsem takový nikde v Srbsku neviděl! Pravý ?itný chleba, veliký krajíc z velikého selského bochníku, jako by ho ukrojila naše ?eská „pajmáma“. Zašel jsem k jezeru za boudu a tam jsem celý krajíc snědl. P?ed tím jsem byl blízek zoufalství, ten krajíc mi ?íkal: doufej, dějí se i nemo?nosti, nezahyneš! Te? s lepší náladou a novou nadějí do budoucnosti jsem vykro?il do města. A tam se mi poda?ilo za papírový desetidinár nakoupit ?ty?i veliké nasolené ryby!

    Na h?ebenech hor bylo u? 75 cm sněhu a dále hustě sně?ilo. S povolením srbského podporu?íka a zákazem rozdělávat oheň  jsme z?stali dvě noci v jakémsi chlévě. Ve dne, kdy? jsem musel ven, byl jsem úplně oslepen od sněhu. T?etí den jsme mohli jíti dál, já se s bolavýma o?ima díval na nohy ?lověku, který šel p?ede mnou, abych viděl, kam mám šlápnout. Hned po ránu jsme se museli brodit vodou. Ihned nám to na nohách mrzlo. Kouskem zašpi?atělého d?eva jsem si vyš?uchoval z rozpadlých bot sníh, který se mi tam nacpal a utvrdl tak, ?e jsem nemohl jíti. Cestou jsme viděli zmrzlé a polozmrzlé le?et na zemi. P?es nebezpe?ná místa mě p?eváděl Rubáš, abych se nez?ítil do propasti. Všechno mi na zemi splývalo, neviděl jsem, kde mám stoupnout. Sestoupili jsme do údolí, poprvé za celou cestu do teplého kraje blízko mo?e u měste?ka Elbasánu. Prodali jsme poslední kusy šatstva za kousky zahradního turka, nava?ili guláš z koňské zdechliny. V noci však zase p?išel mráz. Po dalších peripetiích jsme se 6. prosince 1915 ocitli na lukách p?ed Tiranou, 8. prosince p?ed branami Dra?e.

    Tam jsem se po dvou měsících opět „uviděl“, kdy? jsem se u pot??ku myl. Jak jsem se nad vodu nahnul, viděl jsem ve vodě jako v zrcadle chlapa, a? jsem se ulekl. Oto?ím se, kdo za mnou stojí, byl jsem tam sám. Podívám se znovu, ale poznat jsem se nemohl. To tedy jsem byl já! Vzpomínal jsem, jak jsem litoval v duchu ty druhé, a odhadoval, jak asi daleko se ještě povle?ou, ne? padnou! Sám jsem se nikde neviděl, zrcátko jsem neměl, a te? jsem se náhodou spat?il, jak ještě daleko ubo?eji vypadám ne? ostatní!  Celých sedm neděl jsem se neholil, byl jsem zarostlý, hubený, na hlavě směšnou trosku ?epice – zkrátka dlouho jsem se prohlí?el, ne? jsem uvě?il, ?e jsem to skute?ně já!

    Vzhledem k ost?elování Dra?e rakouským lo?stvem byla naše karavana p?esměrována do Porty Valony (dnešní Vlore) a poslední z mnoha ?ek, kterou jsme na této cestě p?echázeli, byla Vojusa. Na pokyn italského ser?anta „avanti“, který ?ídil nalodění na prám a všiml si mého tou?ebného pohledu, jsem se dostal mimo po?adí 15. prosince s cizí ?etou na druhou stranu ?eky. Obstoupil nás oddíl bersagliér?, bodáky nasazené, široké klobouky s pe?ím, ouzké kalhoty, peleriny na ramenou, a u? nás vedli ve ?ty?stupu.

    Zcela jistě jsem si tím zachránil ?ivot. Ti, kte?í toho dne nebyli p?evezeni, hrozně zkusili. Po strašlivé pr?tr?i mra?en stoupla voda v ?ece o několik metr?, prám se utrhl a odplaval a ti za ?ekou, bylo jich několik tisíc, z?stali deset dní bez pomoci a bez jídla.

     

    „Pole ztracené“

    Po dvou dnech jsme se nalodili na italskou dopravní lo? Gordoba a vypluli z valoňského p?ístavu kolem Apeninského poloostrova na Asinaru. Ostrov měl jen malý p?ístav, kde se p?ed válkou nacházela malá karanténní stanice pro cestující z Asie a z Afriky. Vozili nás na bárkách, se?adili a pochodem vchod do lázní a desinfekce.  Oble?ení do vydesinfikovaných oděv? s vyfasovanou dekou jsme pochodovali asi p?l hodiny cesty od p?ístavu. Tam jsme byli rozděleni po pěti a ka?dá pětice dostala dohromady jeden stan. Ihned jsme je stavěli do ?ad na trávníku. Vál studený vítr od mo?e, celou noc jsme se klepali zimou.

    Po nějaké době jsme dostali nové mundúry a vystavěli v rovinaté ?ásti „Oslího ostrova“ nové tábory. Náš se jmenoval „Campo perdu“, ?esky „Pole ztracené“, a p?esná adresa pak zněla „Campo perdu, II. reparto, III. gruppo, Isola Asinara“.  V tomto tábo?e jsme snad na tom byli ještě nejlépe ze všech. To proto, ?e naše lo? po dva týdny pro nás t?ikrát denně va?ila, i víno jsme dostávali a tak jsme se zase trochu zrestaurovali. Našich mrtvých na choleru zem?elých bylo sice několik stovek, ale v jiných táborech se jednalo o tisíce zajatc?.  Byli to zejména ti, kte?í nejd?íve ?ekali na obnovení p?evozu p?es Vojusu a jedli všechno mo?né, ?áby, ještěrky, trávu i mrtvé kamarády. Doplazili se do Valony a divoce se vrhali na suchary, které jim Italové rozdávali. Na lo? se dostali ve zbědovaném stavu, jejich lodě neměly za?ízení na transporty ani neva?ily, jednou denně jim rozdali studené konservy a suchary. Proto všichni ji? na lodích po stovkách umírali a my jsme poté na b?ehu ostrova mrtvoly odnášeli a poh?bívali v šachtách.

    Na tuto adresu jsem také jako první obdr?el na svátek svatého Josefa 19. b?ezna 1916 peně?ní dopis od bratra na 49 lir. V tehdy nově z?ízené kantině jsem všem v našem stanu koupil chléb, sýr, salám, rybi?ky a víno a uspo?ádal pro ně hostinu. Po krásném jaru, kdy na Asina?e vykvetly tisíce květ?, p?išlo léto a na ostrově bylo k nesnesení. Veliké vedro, ?ádný stín, vítr s pískem, nedostatek vody, která se musela p?ivá?et ze Sardinie, to vše vedlo k tomu, ?e jsme tou?ebně ?ekali, kdy nás lodi za?nou p?evá?et do Francie.

     

    Ve francouzských táborech

    18. ?ervence jsme s naší nákladní lodí v doprovodu dvou torpédovek p?istáli v Toulonu. Nejprve jsme byli internováni v ji?ní Francii v tábo?e Scarpiagne, poté jsme byli děleni na skupiny a naše skupina o 120 zajatcích byla po r?zných peripetiích p?evezena do Biessardu asi 40 km od Le Havru, kde se nacházel německý zajatecký tábor. Do práce se jezdilo na parní?cích na velké zámo?ské lodě. Pracovalo se nep?etr?itě ve dne i v noci na osmihodinové směny, vylo?ovalo se uhlí, brikety, koks, papír, d?íví, obilí bu? na vagony, nebo na velké vle?né ?luny. Dělal jsem velitele pracovní ?ety a tlumo?níka a nau?il jsem se jezdit s lodním je?ábem. Jeden feldvébl Němec p?išel k mé partě a poslouchal moje lidi, jak ?esky a chorvatsky mluví mezi sebou p?i práci. On nerozuměl, tak se mě ptal: „Ti lidé mluví rakousky, ?e?“  Divil se tomu, kdy? slyšel, ?e rakouská ?e? neexistuje a kolika ?e?mi se v Rakousku vlastně mluví. Náš „spojenec“ toho nevěděl.

    Skoro denně jsme viděli p?ijí?dět velké námo?ní lodi s anglickými vojáky, jezdily a? do Rouenu, ?eka byla hluboká.  Jak uviděli německé zajatce,  pok?ikovali na ně  „nieder mit Kaiser!“ Němci zase na ně, Angli?ani se nahrnuli na palubě na stranu k nám, a? se lo? hodně naklonila. Angli?tí vojáci byli v?dy v novém mund?ru jak ze škatulky. Francouzi měli starý spravovaný mund?r. Na frontě a za frontou jsem později pozoroval, ?e Angli?ané jsou moc pyšní, nafoukaní, s nikým se nekamarádili.

    V polovině listopadu jsme byli nákladním zape?etěným vlakem p?evezeni k Pa?í?i a vypuštěni na nádra?í Susy-Bonneuil, odkud jsme šli pěšky k ?ece Marně, kde se stavěl vojenský p?ístav a na něj navazující ?eleznice. Tamější zajatecký tábor byl obsazen pouze Slovany, byli tam zejména Chorvati. Zde jsem pro?il románek v dopisech se Švýcarkou sle?nou Mínou, který se p?erušil v polovině ledna, kdy jsme byli náhle skupina 18 šikovatel? a ?eta?? odvezeni nejprve do Etampes asi 100 km ji?ně od Pa?í?e a poté do Orleansu. Poslední dopisy od Míny jsem obdr?el právě sem, pak u? jsem nic o ní nezvěděl, ani po válce, kdy? jsem psal jí i její matce do Švýcar. Posledním táborem, kde jsme my rakouští zajatci byli internováni spole?ně s Němci z ?íše a Bulhary, byl Carpentras asi 26 km severně od Avignonu.

    V našem baráku bylo asi 60 ?ech?, smýšlením rozdělených do t?í skupin. Já jsem pat?il do skupiny „revolu?ní“, která chtěla rozbití Rakouska-Uherska a pora?ení Německa. Druhá skupina si to p?ála také, ale ze strachu p?ed „Rakušáky“ ml?eli, jen mezi ?ty?ma o?ima nám dávali za pravdu, ale nahlas své mínění se báli pronášet. A? na ?eta?e Karla S., v civilu strá?níka z Plzně, ten chtěl ?eskou autonomii v rámci Rakouska. Pak tu byla skupina t?etí, ta chtěla jen vítězství Německa a Rakouska, z nich si po?ínal a? zu?ivě František P. Měli jsme mezi sebou neustálé slovní p?tky, p?i nich? jsme dostávali najevo, ?e a? bude konec války, ?e se dom? nebudeme smět vrátit, jinak ?e budeme viset.

    4. ?íjna jsme si p?e?etli v novinách „?eskoslovenská samostatnos?“, ?e u? se o to jedná, ?e nám bude povolena naše ?sl. armáda. A tak se nás ten den p?ihlásilo 10,  jako „na po?est“ svátku císa?e Fr. Josefa, do legií. P?ihlášky jsme psali ?esky a francouzsky a p?edali je do kancelá?e. Zajetí, stále mezi dráty a mezi stejnými obli?eji, a pak ty vě?né hádky p?sobily na nás neblaze. Rozhodli jsme se, ?e se p?ihlásíme dobrovolně na práci, na kácení lesa. Se dvěma Němci nás bylo celkem 22.  Ostatní Němci a také Ma?a?i nás prohlašovali za zrádce, ?e jdeme pomáhat Francouz?m, a? nemusíme. My si z toho ale jen tropili smích, měli jsme se dob?e, v lese jsme si va?ili, práce nebyla namáhavá, ?ádný nás nehonil. Denně jsme šli dvakráte p?es město, leccos zajímavého a nového viděli, bylo to trochu jako na svobodě, t?eba s námi chodila strá?. Byli to starší vojáci, celý den hledali v lese laný?e, ani jsme toho nepozorovali, ?e nás hlídají.

     

    Vzh?ru do legií!

    Po Vánocích jsme byli všichni ?eši pozváni do kancelá?e, kde nás o?ekávali dva naši legioná?i. Bratr poru?ík Martínek k nám měl ?e?, ale ?ekl bych, ?e mohla míti lepší ú?inek, kdyby byla pronesena jinak, volena jiná slova, ne? ta, která v mnohých budila hr?zu, t?eba: „naše práce bude krvavá“. Tak dva z u? p?ihlášených ubyli, pod záminkou, ?e po?adují, aby jim byla zachována hodnost. Kde?to my ostatní jsme tam všichni vstoupili jako prostí vojáci. Docílili toho později a setkali jsme se s nimi a? na frontě. Druhý den jsme byli p?estěhováni do baráku po Srbech a v našem baráku se potom mnozí ?eši smutně projevili, kdy? proti nám sch?zovali a mluvili proti celé akci zahrani?ní. Avšak také jeden Němec, ?eta? p?vodem od Mostu, do této doby v?dy mě zdravil „servus Janda“, te? mě zdravil „nazdar Janda“ a p?itom se na mě usmíval. Ten prohlásil, ?e nás zcela chápe a ?e je zcela v po?ádku a naší povinností chtíti svou samostatnos?, ?e nás to jen ctí.

    P?i lou?ení s táborem nám byla ze všeho nejmilejší ?e? mladého bulharského kadeta na rozlou?enou. Mluvil velice pěkně, ?istě a pomalu, ?e jsme mu všichni dob?e rozuměli. ?eši, co s námi nešli, plakali a slibovali, ?e p?ijdou, abychom se ale postarali o to, aby byli dáni do jiného tábora bez Němc?. Druhého dne ráno jsme odjí?děli p?es Avignon do Marseilles.  Tam jsme celých 6 neděl ?ekali na další bratry.

    Poté jsme p?es Toulouse, Bordeaux a Angoulême odjeli do Cognacu. Doprovázeli nás francouzští ser?anti, měli jen pistole, omlouvali se nám, ?e nás nevedou co zajatce, ale ?e nás doprovázejí jen jako pr?vodci. Všichni jsme měli na ?epicích bílo?ervené pásky a u? bez potupných ?ísel a písmen. V Cognacu na nádra?í nás o?ekávala ?eská vojenská hudba, zahrála nám obě naše hymny a vedla do města. Někte?í se v kasárnách dali do tance, kdy? se dostavil generál Janin s kapitánem Šnejdárkem. Rozdělili nás po rotách, dostal jsem se s Rosypalem k 6. rotě 21. pluku. Naše ?eta byla většinou z bývalých srbských zajatc?, několik „Rus?“ a „Amerikán?“. Všichni ale ?eši, a tak jsme si také ?íkali, abychom se rozeznali. Byli jsme ubytováni v prvním pat?e skladiště upraveného k bydlení. Druhý den jsme dostali vojenský oblek, pušku atd. a ve?er u? jsme mohli jíti volně do města na vycházku. Tím u? opravdu kon?ilo naše dlouhé zajetí a my se cítili velice š?astni a svobodni. P?i zapisování šikovatel Chrástek chtěl mě dát zase k saniterák?m, a ?e budu desátníkem. Já jsem však nechtěl ani slyšet, chtěl jsem k st?elc?m a bojovat proti nep?íteli.

    Nastal d?kladný výcvik a postupně se nás nashromá?dilo v Cognacu tolik, ?e jsme se tam nemohli vejít.  Za?al se stavět 22. pluk, a ten byl ur?en do Jarnacu. Jedna ?eta z ka?dé roty měla tvo?it základ roty pluku ?. 22. Všichni jsme chtěli ale z?stat u 21. pluku. Proto se losovalo. Na naši ?etu padl los.

    Po ukon?ení výcviku p?išel rozkaz poslat několik set našich lidí na frontu k Soissons. Neměli býti zatím pou?íváni k útok?m, ale byli po deseti umístěni mezi francouzské vojáky, dr?eli hlídky a pozorovali, jak si francouzští vojáci po?ínají. Po obdr?ení povolení se zapojili do výpad? a vedli si velmi úspěšně. Sotva odešli do zázemí, Němci za?ali ofenzívu a vytvo?ili pr?lom francouzské fronty mezi Soissons a Remeší a? k ?ece Marně k Château-Thierry. Byl to poslední německý úspěch, který stál na obou stranách mnoho krve, Němci ale byli vr?eni zpět a od té doby byli stále v defenzívě.

    My se zatím lou?ili s Cognacem a Jarnacem, jeli vlaky p?es Tours do Darney u Epinalu. Byl jsem spole?ně s p?ítelem Záho?íkem p?eveden od šesté roty st?elc? „na týden ?i dva“ opět k saniterák?m. Kdy? se francouzský léka?, jemu? jsme byli p?iděleni, dověděl, ?e jsem byl ?eta?em u sanity v Rakousku, nechtěl k mému návratu svolit, ?íkal, ?e jsem na správném místě. Nedalo se nic dělat, ?asem jsem se s tím smí?il, zvláště ?e tam z?stal i Záho?ík.

    Na konci ?ervna 1918 p?išlo slavnostní p?edání praporu našeho pluku. Bylo to něco krásného. Zú?astnil se ho francouzský president Poincaré, náš ministr dr. Beneš, mnoho francouzských a spojeneckých vysokých d?stojník?, i srbský tam byl. Bylo p?ítomno také několik starých francouzských vyslou?ilc? z války roku 1870. Pěvecký sbor za dirigování bratra Rytí?e zpíval sborové písně, všichni, oba pluky, jsme zpívali: „Bývali ?echové“ a „Kdo? jsú bo?í bojovníci“. Proběhlo mohutné defilé. Zašli jsme za návrší, se?adili jsme se ve dva mohutné proudy po rotách. Pak jsme vyrazili. Stále se objevovaly nové a nové ?ady. P?ed francouzským presidentem a celou jeho vznešenou spole?ností byla louka, rovina, šli jsme jako ocelové hradby. Dostali jsme pochvalu, všechno velice dob?e dopadlo. Potom byla prohlídka našich ubikací. Měli jsme je okrášlené. Popsané nápisy, ?esky i francouzsky, La Victoire ou la Mort! Vítězství nebo smrt!

     

    V bojích na západní frontě

    Na frontu v Alsasku-Lotrinsku jsme pochodovali pěšky asi 6 neděl, zpo?átku ve dne, později v noci, v?dy 9-10 hodin, a to nejprve do Rouges Mont poblí?e Altkirchu. Odtud jsme zamě?ovacím dalekohledem z dělost?elecké pozorovatelny měli mo?nost pozorovat  Mylh?zy a Basilej. V Mylh?zách state?ně dýmaly komíny, jistě tam Němci vyráběli munici ve dne v noci.

    Francouzská tě?ká artilerie, motorizovaná a na šestikolových autech velice pohyblivá, st?ílela a? 18 km daleko st?elami několik metrák? vá?ícími. Obsluha děl jezdila a bydlela asi v deseti obrovských autech, podobných stěhovacím voz?m. Vozili s sebou dílnu, je?áby, munici, ?ekali, a? se setmí, uschováni pod stromy, aby je aeroplány nevyslídily. V noci p?ejeli na p?edem ur?ená vybetonovaná stanoviště, děla p?ipravili k palbě, rozst?íleli, co chtěli dle programu rozst?ílet, a ráno, kdy? je německé aeroplány hledaly, u? byli dávno na jiném místě. Sešli jsme se s nimi později u Vouziers.

    Do první linie jsme táhli v noci, a sice více napravo ke švýcarské hranici. Po p?íchodu do vesnice na naše stanoviště nás Němci za?ali ost?elovat z děl. Dělové koule létaly se silným hvízdotem p?es naši stodolu, dopadaly ale dále za vesnici. Neměli jsme ?ádných ztrát. Po?ítali jsme s tím, ?e naše no?ní pochody byly vyzrazeny. Z Belfortu jsme poté celá divize, 21. a 22. pluk ?sl. a 119. pluk francouzský, postupovali za st?elby našich protiletadlových děl do Champigny a poté se p?esunuli vlakem do Epernay. Postupně jsme procházeli místy, kde se ji? ?ty?i roky bojovalo. Vše bylo granáty p?eoráno a zpustošeno a? hr?za, tam musely padnout statisíce lidí. Ze starých les? ?ouhalo jako by strniště ze silných strom?, a zbytky strom? byly celé rozštípané nastojato od granát?. Lesy byly vyrabované, Němci v nich zakládali parní pily, ?ezali na místě trámy a prkna, a co nespot?ebovali v zákopech, vozili dom?. ?asto jsme ?etli na sloupu, tady stávala obec ta a ta, marně jsem se namáhal najít stopu alespoň po jediném domě.

    Němci ustupovali, byli jsme ve druhé linii na frontě mezi Soissons a Remeší, denně jsme je pronásledovali 10 a? 20 km. Viděli jsme ú?asná německá opevnění, zákopy, a mnoho drátěných p?eká?ek, a? 16 m širokých ve t?ech ?adách za sebou. K?ly byly ?elezné a po zemi bylo rozházeno plno pichlák? ze ?eleza tak dělaných, ?e v?dycky jeden ostrý hrot byl vzh?ru, a? se to p?evalilo, jak chtělo. P?eká?ky byly v místech, co jsme táhli, málo poškozené, jen tanky nám projely cestu, Němci bez obrany je rychle opouštěli, kdy? jim hrozil obchvat na k?ídlech. Dělost?electva tam byla ohromná spousta a stále p?es nás st?íleli. Vpravo i vlevo zároveň s námi postupovaly a do veliké dálky bylo viděti upoutané francouzské balony. Zatímco sta děl nep?etr?itě st?ílelo, jiných sta děl postupovalo. Pak zase postupovali ti, co p?estali st?ílet vzadu, a st?íleli ti, co je p?edjeli. Jinde fronta stála, a tak nás t?i pluky nalo?ili na velká transportní auta krytá jako stěhovací a p?evezli nás v noci p?es Remeš do Mourmelonu.

    Postupovali jsme dále k Terronu a Vouziers. Ve dne lesem, jinak v noci. Oheň šlehající z jícn? děl p?iosvětloval nám cestu. V první linii jsme se s Francouzi nesetkali, jen ?ídce a daleko od sebe z?stal kulomet, a kdy? na něj naši p?išli, kulomet?ík ukázal rukou: „Boches la-bas!“ a hodil kulomet na rameno a zmizel. My ale to štěstí neměli, na okraji lesa kopali vojáci zákopy. Měli jsme je za Francouze, hlásili se heslem tiše: „?ekoslovak“. Němci hned do nás kulometem a v tom chaosu nám sebrali 11 lidí do zajetí. K tomu jsme měli ztráty, mrtvé a raněné. Ustoupili jsme asi 100 metr?, tam ne? mírně nakloněná rovina, bez zákop?, bez travi?ky. Ka?dý si pod sebou vyhrabal peká? jako zajíc a tam jsme le?eli celý den, nad námi německé aeroplány, ?ídily na nás palbu z děl. Naštěstí Němci špatně st?íleli, jinak by nás tam mohli rozsekat na kaši. Ale stejně jsme měli velké ztráty. Někde tam jsem také ztratil své poznámky.

    P?ed rozedněním jsme zahájili útok. Dělost?electvo bylo obeznámeno, kdy to za?ne, a tu ?ekali u nabitých děl, po zahájení útoku a kdy? jsme neo?ekávaně za?ali útok, potom teprve nám dělali tzv. bará?. Kolem oblasti, kterou jsme chtěli obsadit, dopadalo tisíce granát?, a tou hradbou st?el nemohl nikdo p?ijít Němc?m na pomoc. Dob?e se nám to poda?ilo, obsadili jsme celou tu ?ást lesa, co jsme chtěli a vyst?elili signál: cíl dosa?en! Uko?istili jsme několik děl, kulomet?, minomet? a celé skladiště min. Zajali asi 100 Němc? a další pobili.

    Te? jsme zna?ně zlepšili pozice. Les byl z větší ?ásti hustý, tam se nedalo projít, a šla lesem jedna blátivá cesta, bylo tam poškozeno vodovodní potrubí. Po dobu, co jsme měli trochu ?as, jsme si prosekávali novou cestu, tu dosavadní Němci moc ?asto bombardovali. ?asu se nám nedostávalo, měli jsme mnoho raněných. P?evaziště jsme si z?ídili ve staré pískovně, jáma byla asi 40 krok? dlouhá a 20 široká. Po ošet?ení se tě?ce ranění nosili do Vouziers, tam dělali i menší nutné operace a pak je sanitními auty odvá?eli do zázemí, do nemocnic. Bylo to asi 5 km nosit, někdy nám z města p?išli na pomoc francouzští nosi?i. U jámy-p?evaziště jsme měli zapíchnutý velký ?ervený k?í? – prapor. Ale Němci nic na to nedbali a st?íleli na nás, éra ?ídila palbu, granáty padaly kolem jámy, hlína se na nás sypala, ale do nás se netrefili, a? později v noci. Tak jsme raději prapor ?erveného k?í?e odstranili. P?iběhl jeden bratr Amerikán k nám do jámy, udělal poplach: Němci jdou! Nechal jsem obvazování, sko?il po pušce a nábojích, lehl si na kraj jámy a koukám po Němcích. Bylo jich opravdu hodně, asi 50, ale všiml jsem si, ?e kolem nich jsou naši brat?i s bodáky na puškách. Vynadal jsem tomu poplašenci a šel po své práci.

    Po boji jsem se šel také podívat na zajaté Němce.  Byli to chlapi jako hory, Bavoráci. Stáli vy?azeni ve dvojstupu, kolem nich naše strá?e. Na samém kraji stál v první ?adě chlap-obr, celý po?obaný od neštovic, hr?za z něj šla. Tu p?išel ke mně jeden bratr, abych mu dal cigaretový papírek, který jsem měl schovaný v pouzd?e pod devítirannou pistolí. Otev?u pouzdro, vytáhnu pistol, a tu jsem si všiml, ?e ten po?obaný strachem vyvaluje o?i a svému sousedovi v ?adě ?íká: Schau! (podívej). Vytáhl jsem druhou rukou cigaretové papírky, dal jsem z toho kamarádovi a zas papírky i pistol do pouzdra zpátky a podíval se na Němce. Němec si oddychnul, byl celý zpocený za tu chvilku, utíral si šátkem obli?ej, smál se na mě a ?ekl mi: Es ist warm. Myslel jsem si: však já vím, pro? ti bylo horko.

    Později p?i tábo?ení v lese jsem na svém místě našel krabi?ku a v ní skleněné trubi?ky s ?irou tekutinou, v nich zasazený doutnák s há?kem a rozbuškou a na krabi?ce návod, co se s tím má dělat. P?i opuštění místa natrvalo má se to rozvěsit za há?ky na stromy, zapálit a rychle odejít.  Byl to yperit, kterým Němci zamo?ovali terén. Jediná kapka, kdy? p?išla na holé tělo, vyleptala díru do hloubky a udělal se velký v?ed. Po zapálení kapalina vybouchla, rozst?íkla se po k?oví, a pokud tudy někdo procházel, dostala se snadno na obli?ej nebo na ruce. V létě se vypa?ovala a po vdechnutí z toho mohla být opět smrt.

    8. listopadu k nám ji? do zázemí p?ijel dr. Beneš, měl k nám ?e? o vále?né situaci a p?evratu doma s tím, ?e ka?dou chvíli lze ?ekat německou kapitulaci. A opravdu u? druhý den Němci ?ádali o p?ímě?í. To u? jsme měli na voze rozhlasový p?ijíma? bateriový na sluchátka a jeden náš in?enýr to poslouchal, stenografoval a pak zprávy v?dy napsal na papír a vyvěsil. Po skon?ení boj? nás dopravili do lázeňského měste?ka Vittel, náš 2. prapor 22. pluku byl v měste?ku Attigny. Za týden nás tam objevila jedna ?ena z Darney, udělala poplach a město ?ádalo, aby tam ?echoslováci byli p?elo?eni. A tak brzo rance na zjednané vozy a putovali jsme pěšky 20 km do Darney. To bylo vítání a radosti na obou stranách. A nedo?kavosti, a? pojedeme dom? a kdy. Deváté vánoce na vojně jsem pro?il u? na cestě dom? v italské Padově a 4. ledna 1919 nás na Hlavním nádra?í v Praze uvítal V. Klofá?.  Táhli jsme st?edem města ve ?ty?stupech, rota za rotou, velký jásot a vítání. Potom jsme byli ubytováni v ?ernínských kasárnách na Hrad?anech, měl jsem také dvakrát slu?bu na Hradě, dostal jsem po devíti letech na vojně kone?ně dovolenou. 10. května 1919 jsem byl demobilizován.

     

     

     

    © PhDr. Jaroslava Hlavá?ková, CSc.,

    Srbská fronta v období 1914 -1915 Valjevo ve vále?ných letech

    K získání údaj? o situaci na srbské frontě v období 1914 -1915 a o situaci ve Valjevu a okolí se poda?ilo prostudovat dvě nové publikace srbských autor?.

    Známý srbský historik K. Miloševi? v rozsáhlé knize o osudech rodné země v období 1. světové války uvádí, ?e Srbsko ztratilo 1 244 000 obyvatel (842 000 civilist? a 402 000 voják?),...

    p?i?em? ve svých p?edvále?ných hranicích mělo dle jeho údaj? pouhých 2,9 milion? obyvatel, ztratilo by tedy 43 % svého obyvatelstva.

    Z této knihy vypisuji zajímavé údaje vztahující se p?ímo ?i nep?ímo k pobytu J. Jandy na srbské frontě.

    Rakousko-uherskou armádu z 25% tvo?ili Rakušáci (t.j. rakouští Němci), z 23% Ma?a?i, z 13% ?eši, z 9% Chorvaté, Srbové a balkánští muslimové, z 8% Poláci a Ukrajinci, ze 7% Rumuni a ze 4% Slováci (tj. ?ech? a Slovák? bylo 17%, jejich podíl na po?tu obyvatel monarchie ?inil 16, 5%). D?stojnický sbor byl ze 75% tvo?en rakouskými Němci .

    Po vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem 28. ?ervence 1914 se ujal vrchního velení srbské armády korunní princ-regent Alexandr Karadjordjevi? (1888-1934). Tého? dne se na stranu Srbska p?idala ?erná Hora; 6. srpna 1914 se oficiálním prohlášením svého krále Nikoly I. Petrovi?e (1841-1921) stala spojencem Srbska. Po vyhlášení mobilizace a války se srbská vláda p?emístila z Bělehradu (nacházel se témě? na hranici s Rakousko-Uherskem) do Niše (proto i dědova vále?ná zajatecká pošta byla směrována p?es Niš. Zde sídlila i cenzura a st?edisko komunikace s Mezinárodním ?erveným k?í?em). Generální štáb, p?etransformovaný ve vrchní velení, sídlil v Kragujevaci. Ná?elníkem štábu vrchního velení do doby návratu vojvody Radomira Putnika (1847-1917) z lé?ení v Rakousku byl generál S. Stěpanovi? (1856- 1929). Po Putnikově návratu do země z benevolence rakouského velení se jeho zástupcem stal generál ?. Miši? (1855-1921).

    P?esun rakousko-uherských vojsk (16 pěších a 1 jezdecká divize a 8 brigád a 40 letadel) na srbskou frontu byl ukon?en 12. srpna 1914, jejím velitelem byl jmenován generál O. Potiorek (1853-1935). Tého? dne 5. rakousko-uherská armáda v po?tu 80 000 voják? pod velením generála L. rytí?e von Frank (1848-1935) p?ekonala Drinu u Loznice a Lešnice a zahájila postup směrem k městu Valjevu vzdálenému zhruba 100 km. Cílem bylo dobýt v den císa?ových narozenin 18. srpna linii Valjevo-U?ice, postupovat na Niš a k bulharským hranicím. Této ofenzívy se jako kaprál 8. sboru 5. rakousko-uherské armády zú?astnil i E. E. Kisch (jeho zápisky jsou v knize citovány) .

    Na valjevskou frontu byla rozmístěna srbská 3. armáda v ?ele s generálem P. Juriši?em-Šturmem (1848-1921) a dále drinská divize na linii Badovinci-Loznica-Zvornik-Obrenovac-Ljubovica. Štáb armády sídlil ve Valjevu ?. 9 v budově obvodního a městského soudu, regent Alexandr bydlel v domě obchodníka I. Todorovi?e na Karadjorjevi?ově ulici. Srbsku se poda?ilo zmobilizovat témě? 400 000 voják?, chyběl však dostatek vojenského materiálu .

    Ve dnech 16. - 20. srpna 1914 probíhala cerská bitva (dle poho?í Cer, té? uváděna jako bitva na Jadaru, tj. na soutoku ?ek Driny a Jadaru). Skon?ila rakouským neúspěchem a ústupem na levý b?eh Driny. Vy?ádala si p?es 23 000 mrtvých a raněných na rakouské straně v?etně ?eských p?íslušník? 28. pěšího pluku a 16 000 mrtvých a raněných na straně srbské.

    Rakousko-uherská vojska zahájila nový útok 6. zá?í 1914 na linii Srem na ?ece Sávě-území Ma?va-b?eh ?eky Driny a ve směru na Valjevo, p?es které bylo mo?no od jihu pokra?ovat na Bělehrad a obklí?it ho. 15. zá?í 1914 se 6. rakousko-uherské armádě poda?ilo donutit 3. srbskou armádu rozmístěnou na pravém b?ehu Driny na linii Lešnica-Ljubovija k ústupu. P?ekro?ila Drinu a postupně ovládla horské h?ebeny Gu?evo, Boranja, Jagodnja a Sokolská planina; otev?ela se jí cesta k Valjevu.

    25. zá?í vydal velitel 3. srbské armády rozkaz udr?et se za ka?dou cenu na stávajících pozicích a znemo?nit nep?íteli další postup. Po dvaceti dnech boj? se fronta zastavila na linii Ljubovija-Sokolská planina-Jagodnja-Boranja-Gu?evo-dolní tok Driny a? po soutok se Sávou-Zasavica-No?aj-Pri?inovi?. Ani jedna z bojujících stran nebyla schopna podniknout razantní ofenzívu.

    Na konci ?íjna se rakousko-uherskému kombinovanému sboru poda?ilo prorazit srbskou obranu 2. armády v oblasti Ma?vy, obejít poho?í Cer a p?es Koceljevo a Banjani postupovat ji?ním směrem na Valjevo a obsadit ho.

    Pro srbské ozbrojené síly nastala první kritická situace. Na zasedání vlády a vrchního velení 8. listopadu vojvoda Putnik navrhl pokusit se o uzav?ení separátního míru s Rakouskem-Uherskem. P?edseda vlády N. Paši? (1845-1926) pohrozil demisí a po?adavku obnovit boje bylo vyhověno sta?ením se od ?eky Driny a soust?eděním se na vytvo?ení obranyschopné linie na ?ece Koluba?e ze severu a na ?ece Ljig z jihu. Byla zahájena p?íprava k tzv. kolubarské bitvě.

    Na linii nové fronty Obrenovac-Ub-Valjevo se mezi 14.-17. listopadem stáhly 1., 2. a 3. srbská armáda o celkovém po?tu p?es 250 000 voják?. Do 2. 12. se dle hodnocení srbské strany odehrávala defenzivní fáze kolubarské bitvy – stahování armád k ?ece. Generál Potiorek zahájil 16. listopadu 1914 nástup rakousko-uherských vojsk na Kolubaru: 5. armáda obsadila linii Obrenovac-Lajkovac, 6. armáda obsadila b?eh Kolubary a? do soutoku s Ljigem a Ribnicou, 15. a 16. sbor 6. armády se vydal na Valjevo. Spojencem srbských vojsk a brzdou nástupu nep?ítele se stalo náhlé oteplení, které proměnilo bojiště ve velké ba?iny. P?esto 18. listopadu dobyla rakouská vojska Lazarevac.

    Král Petar I. (1844-1921) navštívil místa vále?ných operací a posílil morálku srbských vojsk apely na jejich hrdinství, p?íklad pro potomky a p?ipomenutím zásluh z balkánských válek. 1. prosince došlo k prvnímu p?eběhnutí ?eských voják? k Srb?m (2 podd?stojníci 42. honvédské divize), kte?í informovali srbské velení o zhoršující se bojeschopnosti rakousko-uherských vojsk.

    Nový velitel 1. srbské armády generál ?. Miši? zahájil ofenzívu 2. prosince, a?koli tentý? den rakousko-uherská vojska dobyla Bělehrad. K 5. prosinci 1914 bylo ovládnuto poho?í Suvobor a zabráněno postupu rakousko-uherských vojsk z jihovýchodu do údolí ?eky Kolubary a k Valjevu. Generál Miši? byl 4. prosince povýšen na vojvodu. Dunajská divize 1. srbské armády obešla 6. 12. poho?í Maljen a p?ešla komunikaci spojující U?ici s Valjevem na postupu k Valjevu z jihozápadní strany. Moravská a Drinská divize 1. srbské armády postupovala k Valjevu z jihovýchodní strany od Ljigu v sou?innosti se 3. armádou. 3. armáda jen do 7. prosince p?i postupu k Valjevu zajala p?es 6 500 rakousko-uherských d?stojník?, podd?stojník? a vojín?.

    Generál Potiorek vydal 7. 12. rozkaz, aby 6. armáda zahájila ofenzívu a udr?ela linii fronty poho?í Povlen-Valjevo-?eka Kolubara-Bělehrad a aby 13., 15. a 16. armádní sbory udr?ely své pozice. Vojvoda Putnik p?ikázal 1. srbské armádě vytla?it nep?ítele na linii Kolubara-Valjevo, 3. armádě spole?ně s Drinskou divizí udr?et trojúhelník město Ljig, soutok Kolubary s ?ekou Ljig a Valjevo, 2. armádě z?stat v záloze a být p?ipravena k útoku na Kolubaru. U?ická divize měla za úkol vytla?it nep?ítele z prostoru Ra?an-Kosjeri?. 8. prosince 1914 ráno zahájila 1. srbská armáda postup k Valjevu, na linii Valjevo - Divci zlomila odpor a tého? dne ve?er vstoupila do města. 9. prosince bylo obsazeno celé město. K 9. prosinci 1914 utrpěla rakousko-uherská vojska porá?ku na linii ?eky Driny na západě a? po poho?í Kosmaj. Srbská ofenzíva skon?ila 15. prosince 1914 osvobozením Bělehradu, vítězná Kolubarská bitva návratem srbských vojsk na hranice Dunaje, Sávy a Driny .

    V kapitole knihy cele věnované dějinám Valjeva a okolí vztahující se k období první světové války popisuje Z. Rankovi? nezměrné utrpení civilních obyvatel města i p?íslušník? srbské armády a zajatc? následkem vypuknutí infek?ních nemocí. V celém Srbsku zahynulo na epidemie 100 000 civilist?, 30-35 000 voják? a 30 000 vále?ných zajatc?.

    Z. Rankovi? rozsáhle cituje z ?lánku srbského noviná?e V. M. Jovanovi?e opublikovaného 9. prosince 1914 v listu „Politika“ popisujícího hr?zy ve městě, zejména hromady nepoh?bených mrtvých v budově gymnázia, v budově městské nemocnice a v kasárnách 15. a 17. pluku. Tehdejší zpravodaj „Politiky“ obviňuje „špinavé a zavšivené Rakušáky“, ?e zanesli do města tyfus a choleru a p?i ústupu zanechali ve Valjevu témě? t?i a p?l tisíce svých nemocných a raněných . Následně autor uvádí celá jména léka?? místního p?vodu, léka?? nep?átelských armád i neutrálních stát? (nap?. zdravotnické mise USA) zem?elých ve Valjevu na epidemie v období leden – únor 1915 . 5. dubna 1915 zem?ela na tyfus p?ímo ve Valjevu významná srbská malí?ka Nadě?da Petrovi? (1873-1915), která zde slou?ila jako dobrovolná zdravotní sestra. Vojenské hroby ve Valjevu se staly největšími vále?nými h?bitovy na území Srbska.

    Kniha Z. Rankovi?e obsahuje i dobové snímky ulic a budov města v?etně gymnázia, kasáren, pivovaru a jeskyně, kde byl J. Janda na výletě.

    4. zá?í 1915 se Bulharsko za p?íslib obrovských územních zisk? p?ipojilo k Úst?edním mocnostem. 6. zá?í 1915 vrhlo na Srbsko 4 divize, Rakousko-Uhersko a Německo po šesti divizích. Ofenzívu ve směru od Sremu a severovýchodní Bosny vedla 3. rakousko-uherská armáda, z ji?ního Banátu 11. německá armáda a ze západního Bulharska vyrazila 1. a 2. armáda, vše o síle 800 000 voják? pod vrchním velením německého polního maršála A. von Mackensena (1849-1945). Srbsko na 1 150 km fronty disponovalo ji? jen 300 000 vojáky, rozdělenými do operativních skupin. Kone?ný útok proti Srbsku byl zahájen 5. ?íjna 1915, ji? 10. ?íjna byl po krvavých bojích a bombardování jednotkami Mackensena dobyt Bělehrad. Za další dva týdny po obsazení linie ?ajetina-poho?í Rudnik-poho?í Suvobor-Topola-Arandelovac-Palanka-Petrovac na Moravě vojsky Úst?edních mocností bylo o výsledku operace rozhodnuto.

    Ústup srbských vojsk do Albánie a ?erné Hory a utrpení civilního obyvatelstva za okupace je nazýváno „Srbskou Golgotou“. Z vále?ného i morálního hlediska se jednalo o slo?ité rozhodnutí, motivované ?ádostí o poskytnutí pomoci ze strany Dohody a obnovením bojeschopnosti srbské armády. Valjevo bylo Srby opuštěno 22. ?íjna a rakousko-uherská vojska je okupovala o t?i dny později. Okupa?ní správa za?ala tvrdě stíhat místní obyvatelstvo. K osvobození došlo a? 31. ?íjna 1918.

    Srbská vláda opustila Srbsko 24. listopadu, do Skadaru p?ijela 28. listopadu 2015. Vrchní velení ozbrojených sil odešlo 26. listopadu, do Skadaru p?ibylo 6. prosince 1915. Anabáze témě? 115 000 voják? a d?stojník? probíhala do 21. ledna 1916, od ?íjna 1915 do ledna 1916 ?inily ztráty v boji a na ústupu 70 000 voják?.

    V lednu 1916 vláda a vrchní velení (zejména princ-regent Alexandr) obvinily z chyb generální štáb, který byl v?etně ná?elníka R. Putnika odvolán. Novým ná?elníkem byl jmenován bývalý velitel 1. armády generál P. Bojovi? (1858-1945), 20. ?ervna 1918 jej vyst?ídal vojvoda ?. Miši?.

    Slovník, vysvětlivky, komentá?e

    abfertigung něm. zde: p?evzetí rozkaz? a pošty, odevzdání hlášení na velitelství voj. sboru

    ablézung něm. vyst?ídání ve slu?bě

    akcesist (akcezist) ?ekatel ú?ednického místa, kancelá?ský podú?edník, zapisovatel

    Albrechtské (Štefánikovy) kasárny kasárna arcivévody Albrechta v Praze na Smíchově, dnes Justi?ní palác

    alejkum salem („mír i Tobě“) odpově? na pozdrav „salem alejkum“

    Amerikáni zde: ?echoameri?ané bojující v legiích, té? jednotky americké armády ú?astnící se boj? 1. světové války v Evropě

    anilinová barva tehdy jedovatá, vyrobená na bázi aminobenzenu, benzenaminu ?i fenylaminu

    aparát zde: za?ízení pro dezinfekci osob a šatstva

    apparatsmann zde: pomocník p?ipravující raněného k operaci

    Arnauti hist. turecké ozna?ení Albánc? a obyvatel p?ilehlých horských oblastí, p?v. zejména voják? slou?ících v turecké armádě

    Arumuni (moderní ozna?ení národa) p?íslušníci románského národa ?ijící rozptýleně v oblasti ji?ního Balkánu, zejména v severním a st?edním ?ecku, Makedonii, jihozápadním Bulharsku, ji?ní a st?ední Albánii. Vlachs (st?edověký termín), v ?ecku jsou ozna?ováni jako Vlahoi, v Albánii jako Vllehe. V Albánii je jejich po?et dnes odhadován na 200 000. Hovo?í arumunštinou, latinským jazykem blízkým rumunštině, jazyk má mnoho dialekt?. V sou?asné době p?es snahu o?ivit jazyk probíhá asimilace s většinovým obyvatelstvem balkánských stát?. Věnovali se zejména pastevectví, stavěli svá obydlí z proutí.

    arsenál zbrojnice

    Asinara ostr?vek ve St?edozemním mo?i rozkládající se severozápadně od Sardinie, rozloha 51, 9 km2 stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie. Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. . Od r. 1885 v majetku italského státu, slou?il jako karanténní stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie.  Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. 

    Autrichiens fr. Rakušáci

    batalion pluk

    bergsalié?i oddíly italské armády vytvo?ené v 1. pol. 19. století, vysoce mobilní jednotky lehkých st?elc?. Sou?ástí uniformy byl klobouk se širokou obrubou zdobený ?ernými kohoutími péry. V 1. sv. válce jich bojovalo asi 210 000.

    bitva na ?ece Kolubara 3.-14.12.1914; vítězství Srbska nad rakousko-uherskou armádou bez ohledu na její po?etní p?evahu. 1. srbská armáda obsadila 9. 12. Valjevo. Srbové zajali 76 000 nep?átelských voják?. Srbský velitel ?. Miši? byl povýšen na vojvodu, O. Potiorek byl odvolán a nahrazen arcivévodou Ev?enem jako nejvyšším velitelem balkánské armádní skupiny. Dalších 10 měsíc? Rakousko proti Srb?m nevystoupilo. Síly byly p?esunuty na italskou frontu. Ztráty Srbska spolu s epidemií tyfu v zimě 1914-1915 srbskou armádu oslabily a v roce 1915 z?stala v defenzívě spoléhajíc na pomoc spojenc?, která však nep?išla.

    boerský búrský, p?ipomínající klobouky Búr? z období anglo-búrské války na p?elomu 19. a 20. stol.

    cimprlich něm. choulostivý, rozmazlený, ned?tklivý

    cugsfíra něm. Zugsf?hrer, ?eta?

    ?i?a srbo-chorv. sta?ík, strýc

    ?aur nevě?ící, zejména k?es?an (ozna?ovaný takto vyznava?i islámu)

    desentér desertér

    Deutschmeist?i zde: 4. dělost?elecký pluk (zal. na konci 17. st.) rakousko-uherské armády

    dienstreglamá něm., fr. slu?ební ?ád

    Etappentrainzug něm. zde: vojenský konvoj p?epravující mu?stvo a vojenský materiál

    fasunk, fasuňk náklad na voze, p?íděl potravin

    feldkurát vojenský kněz

    feldruf něm. heslo (hist.: polní p?íhlas)

    feldšpitál něm. polní nemocnice

    feldvébl, felák něm. (Feldwebel) šikovatel

    febris recurrens návratná hore?ka, st?ídání hore?natých stav? s 1–2 dny normální teploty (typicky p?i malárii, b?išním tyfu)

    flota námo?nictvo

    Foch, Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, hrdina 1. světové války, v b?eznu 1918 jmenován vrchním velitelem Spojeneckých sil. Pod jeho velením byl zastaven postup německých jednotek v druhé bitvě na Marně v ?ervenci 1918 a zahájen protiútok. V listopadu 1918 p?ijal německou kapitulaci v ?elezni?ním vagónu v Compiègne. Hrál d?le?itou roli na Pa?í?ské mírové konferenci.

    fortšristmesif zkomol. dle p?edpisu

    fráter zde: kněz s ni?ším svěcením

    gruppo it. zde: oddělení

    halt! něm. povel zastavit, stát!

    Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), německý polní maršál, významná osobnost 1. světové války, prezident Německa v letech 1925 -1934. V pamětech J. Jandy jeden z voják? p?ipomíná vítězství Hindenburga nad Ruskem v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v roce 1914 a krutost v??i nep?átelským voják?m.

    Hroby v dáli vále?ná iniciativa setníka Lenze, stavba pomník? (kenotaf?) na frontách zahynulým voják?m v místě jejich p?vodu. Vytratilo se z obecného povědomí.

    infanterie dělost?electvo

    Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice (1862-1946), od dubna 1916 francouzský generál a vojenský velitel. Vedoucí francouzské vojenské mise na Sibi?i v době ruské ob?anské války. Nositel ?ádu bílého lva (1923).

    jednoro?ák jednoro?ní dobrovolník

    ka?amak kaše, p?ipravovaná zejm. z kuku?i?né mouky

    kamot rak. zde: se?azený, nastoupený, upravený

    kantina zde: prodejna pro zajatce

    kaprál it. (Korporal) ni?ší vojenská hodnost, desátník

    kavalerie jezdectvo

    kellner něm. ?íšník

    komisárek vojenský chléb kyselé chuti

    komita p?íslušník srbských partyzánských jednotek („komite“, major Vojislav Tankosi?) p?vodně bojujících v Makedonii proti osmanským jednotkám

    konduktér pr?vod?í

    korpskomando, korpskomanda něm. velení vojenského sboru

    Kronprinz něm. zde míněn korunní princ Bed?ich Vilém (1882 – 1951), syn německého císa?e Viléma II.

    ku?a srb. d?m

    kuláš zast. guláš

    Kunte, Ladislav (1874-1945), děde?k?v bratranec L. Kunte byl významným ?initelem protirakouského i protifašistického odboje. Spoluzakladatel Volné myšlenky, redaktor ?asu a Národního osvobození. Za okupace spolupracoval pod pseudonymem ?eněk Věrný s ilegálním ?asopisem V boj. Od r. 1940 vězněn, zejména v Ebrachu. Zem?el ve Straubingu p?i pochodu smrti v roce 1945. Publikoval p?edevším na téma úlohy nábo?enství v moderní spole?nosti, jeho práce se vyzna?ují vyt?íbeným a i dnes ?tivým stylem. Nap?. viz na internetu dostupné vzpomínky na Jana Herbena.

    lágrovat něm.tábo?it

    lajtnant něm. (Leutnant) poru?ík

    landšturmák něm. ( Landsturm) ?len domobraneckého vojska

    landwehrák, landvérák něm. (Landwehr) ?len zeměbraneckého vojska

    Lejhanec, Václav, rakousko-uherský diplomat, v období 1. světové války konzul v Dra?i (Durres). Dra? tehdy byla tehdy sídelním městem albánského kní?ete W. Wieda a hlavním městem Albánského kní?ectví. P?ešel do ?eskoslovenské zahrani?ní slu?by, v letech 1919-1921 nap?. p?sobil jako vedoucí ú?adu delegáta ?SR v Ma?arsku. Generálním konzulem v Dra?i byl v té době Alfred Rappaport (1868-1946).

    lettres fr. dopisy

    losung něm. zde: heslo dne

    mantl něm. vojenský pláš?

    marodní kniha něm. kniha nemocných

    marodvisita něm.návštěva nemocného u léka?e

    maršbatalion prapor s pozdějším datem mobiliza?ní a pochodové pohotovosti, slo?ený většinou ze zálo?ník?, ur?ený k doplnění ztrát, p?ipravující se k p?esunu na frontu (pochodový prapor)

    maršrúta něm. pově?ení k pracovní cestě

    mantúra vojenský oblek

    merhaba arab., tur. uvítání, pozdrav („vítej!“)

    Miši?, ?ivojin (1855-1921) srbský polní maršál (vojvoda) a nejúspěšnější srbský vojenský velitel v období 1876-1918. Velel 1. srbské armádě v bitvě na ?ece Kolubá?e (1914), ú?astnil se velkého ústupu p?es hory do Albánie v zimě 1915-1916, porazil a donutil k ústupu bulharskou armádu v bitvě u Gorniceva v roce 1916 a p?i pr?lomu soluňské fronty v zá?í 1918 byl ná?elníkem nejvyššího velení. Poté ná?elník generálního štábu armády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?.

    náredník (srbský felák) ni?ší srbský d?stojník

    obrlajtnant něm. nadporu?ík

    oficírsmená? něm., fr. d?stojnická kuchyně

    ohne Schritt něm. postup vp?ed nikoli pochodovým krokem (nebezpe?í rozkolísání vratkého mostu, „break step“)

    para, krejcar drobné mince srbské/rakouské

    pasírka něm. povolenka

    Paši?, Nikola (1845 -1926), významný srbský politický ?initel a diplomat, pětinásobný p?edseda vlády srbského království, první (celkem t?ikrát) p?edseda vlády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?. V pamětech vzpomínán pro sv?j mohutný krásný plnovous.

    pelerína it. pláštěnka, volný pláš? bez zapínání

    Petar I., Karadjordjevic (1844 – 1921), 1903 – 1918 poslední srbský král, první vládce Království Srb?, Chorvat? a Slovinc? (1918 – 1921)

    Pferdespital něm. koňská ošet?ovna

    piklhaubna něm. pruská vojenská helma s kovovým hrotem na vrcholu

    piksla něm. zde: kryt poloosy kola vozu

    pionérsébl něm. vojenská šavle, sou?ást výzbroje

    pioný?i, pioné?i něm. zde: ?enisté

    posichrovat něm. pojistit, zajistit

    Potiorek, Oskar (1853-1933) rakousko-uherský vojenský ?initel. 1911-1914 guvernér v Bosně a Hercegovině, svědek atentátu na následníka tr?nu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914. 1914 vrchní velitel rakousko-uherské armády v srbské kampani, pora?en v bitvě u Ceru a na ?ece Kolubá?e, 1.1.1915 zbaven vrchního velení

    profesor P. známý pra?ský léka?, profesor, dle svědectví pamětí na frontě lé?il zp?sobem nevybo?ujícím z praktik vojenského „lé?itelství“ bě?ného v rakousko-uherské armádě

    Putnik, Radomir (1847-1917) srbský polní maršál, ná?elník generálního štábu srbské armády v období balkánských válek a 1. světové války. Ú?astník všech válek, vedených Srbskem v letech 1876-1917. V ?íjnu 1915 po zahájení ofenzívy spojených rakousko-uherských, německých a bulharských sil o 300 000 mu?? pod velením polního maršála A. von Mackensena rozhodl Putnik 31.10.1915 o ústupu srbských armád. Poslední boje byly vedeny na Kosově poli (19.- 24.11.). 25. listopadu kone?né rozhodnutí o ústupu p?es albánské hory. 155 000 voják? došlo do p?ístav?. V lednu 1916 byl odvolán z postu a zem?el v Nice.

    rakije pálenka

    raport hlášení

    rast něm. odpo?inek

    Rauberinsel něm. loupe?nický ostrov

    règime de faveur fr. zde: zvýšený p?íděl jídla na osobu a den

    Regimentsarzt (Reg. Arzt) něm. plukovní léka?

    rekonvalescent lat. zotavující se pacient

    Reserve Feldmaroden Haus něm. rezervní polní nemocnice

    Ristung něm. výzbroj

    salem alejkum arab.uvítací muslimský pozdrav „salam alejkum“ („mír s vámi / vám“), odpově? „alejkum salam“

    saniterák vojenský ošet?ovatel

    separace oddělení

    studovat zde: zabavit

    Slavonie ní?inné úrodné území rozdělené mezi Chorvatsko a Srbsko, historická země le?ící mezi ?ekami Drávou, Sávou a Dunajem

    Stationskomando něm. posádkové velení

    stra?ár srb. strá?ce

    štram něm. fešně, švihácky, upraveně, dle p?edpisu

    Šnejdárek, Josef (1875-1945) generál ?s. armády, 1899 vstoupil do fr. cizinecké legie, v době formování 21. st?eleckého pluku jmenován pomocníkem velitele pluku

    Šváb, švába srbské pohrdavé ozna?ení voják? nep?átelské rakousko-uherské armády bez ohledu na jejich národnost

    tagskaprál něm.kaprál v denní slu?bě

    tagwach něm.budí?ek

    therový papír (térový) asfaltem napuštěný, pou?ívaný v nedávné době zejména na izolaci st?ech

    trén něm.vojenský zásobovací oddíl, vozatajstvo

    t?etí výzva vojáci povolaní do slu?by ve t?etím kole, většinou zálo?níci věkově starší

    Vergatěrung něm. p?v. Vergatterung, vojenský signál, povel ke shromá?dění vojska na ur?ené místo, poplach, nástup

    Verpflekscetl něm. poukaz na ošet?ení

    Vilém II. (1859-1941), německý císa? a pruský král v letech 1888-1918

    Vopi?ka, Karel (1857-1935), úspěšný ?echoameri?an, podnikatel, ?editel a později spoluvlastník pivovaru Atlas Brewery v Chicagu, ve?ejný ?initel. Dle ?lánku opublikovaného ?echoamerickým listem Denní hlasatel dne 16.8.1913 byl „ Charles“ Vopi?ka tohoto dne navr?en Státním departmentem na funkci budoucího velvyslance USA v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Po následném jmenování prezidentem W.Wilsonem zastával funkci v letech 1913-1920. ?len ?eskoslovenské národní rady v Pa?í?i. Viz nejnověji knihu Czechs of Chicagoland. Ed. by M.Sternstein. Charleston, SC., Arcadia Publishing, 2008. 127 pp. ISBN 13 9780 7385 5178 4.

    wendlovka, vendlovka (dle konstruktéra Werndla) puška zadovka pou?ívaná v rakousko-uherské armádě

    z?ídla u Padovy Euganee Terme, lázeňská oblast jihozápadně od města Padovy v severní Itálii

    zuávský pluk, zuávové obecně koloniální vojáci muslimského vyznání, jednotky lehkých st?elc? francouzské armády zalo?ené v 1. pol. 19. století v Al?írsku s nápadnou orientální pokrývkou hlavy, v době 1. světové války slou?ili v khaki uniformě a hlavu jim pokrýval ?ervený fez

    zupák voj.slang p?ezdívka podd?stojníka, zejm. šikovatele

    แดด มี วิตามิน อะไร ที่ ลบรอย แผลเป็น วิตามิน ซี ช่วย ใน เรื่อง อะไร sivanna ขายส่ง สํา เพ็ง ร้าน กาแฟ ภู เจ้า เอย วิตามิน บี นิ ว โร เบียน ซี รี น เซ รั่ ม วัต สัน วิตามิน ซี แบบ ไหน ดี ที่สุด คาเฟ่ อาหาร อร่อย ครีม ทา หน้า ขาว ยี่ห้อ ไหน ดี สวน ร้าน กาแฟ คาเฟ่ อารีย์ อ่าน หนังสือ เก๊า ไม้ คาเฟ่ เครื่อง สํา อา ง เป็น เซ็ ท pantip ครีม บํา รุ ง หน้า ผู้ชาย pantip วิตามิน ดี ได้ จาก ร้าน กาแฟ ถ่ายรูป สวย วิตามิน โพแทสเซียม กิน วิตามิน ตอน ไหน ดี สุด แนะ นํา เซ รั่ ม หน้า ใส ส กิน แคร์ หน้า ใส ไร้ สิว ร้าน คาเฟ่ พระราม 3 มา โน โปร วิ แทบ กลิ่น ฟาง คาเฟ่ คาเฟ่ พารา ก อน ลิปสติก สำหรับ เด็ก เครื่อง สํา อา ง ราคา โรงงาน คาเฟ่ เมียง ดง เซ รั่ ม ส กิน แคร์ แสนสุข โฮม คาเฟ่ คาเฟ่ ใกล้ วัด อรุณ ครีม ทา ผิว ใน วัต สัน blackmore buffered c 500 mg ราคา ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า กิ ฟ ฟา รี น คาเฟ่ ติวานนท์ อาหาร บํา รุ ง ผิวพรรณ ทา เซ รั่ ม ตอน ไหน คาเฟ่ บาง แสน บาหลี วิตามิน ดี ได้ จาก คาเฟ่ สุด ชิ ค วิตามิน เกาหลี ผิว ขาว ริม นารา คาเฟ่ วิตามิน เพิ่ม เม็ดเลือด ขาว ชา แน ล เครื่อง สํา อา ง กิน วิตามิน ซี ขาว จริง ไหม หอม คาเฟ่ บางนา คาเฟ่ ร้าน อาหาร buffered vitamin c คือ มั ง ครู ส คาเฟ่ ก ลู ต้า วิ ต ซี เครื่องสำอาง ค์ mac น้ำมัน ปลา เบน ไซรัป วิตามิน ซี พัน ทิป เครื่อง สํา อา ง แต่งหน้า ไอ ริน คาเฟ่ อาหาร เสริม บํา รุ ง ผิว ขาว ร้าน กาแฟ นิยาย คาเฟ่ อนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย wood cafe ลาดพร้าว วัง หิน คาเฟ่ เลี่ยง เมือง นนท์ เซ รั่ ม ลบรอย แผลเป็น วิตามิน dhc วัต สัน คาเฟ่ อารีย์ ใกล้ bts คาเฟ่ สันติ ธรรม หลัง ฉีด วิตามิน ผิว คอ ล ลา เจน ไฮ โดร ไล ซ์ ผสม วิตามิน ซี วิตามิน ซี บำรุง ผิว ครีม บุญ มี ส กิน แคร์ วิ ส ท ร้า บี คอมเพล็กซ์ พลัส มิ เนอ รั ล คาเฟ่ ดี เฮ้า ส์ บาง แสน วิตามิน บํา รุงรัง ไข่ วิตามิน ซีดี ที่สุด วิตามิน ซี ควร กิน วัน ละ กี่ กรัม เครื่อง สํา อา ง โทน ส้ม อิฐ ร้าน กาแฟ o2 ไบ โอ ติ น ซิงค์ ยี่ห้อ ไหน ดี ร้าน กาแฟ ฝั่ง ธน ริม น้ํา samannachan cafe คาเฟ่ เม อา วิตามิน water nee cara ดี ไหม คาเฟ่ แรคคูน บี โฟ ลิ ค วิตามิน พลัส คาเฟ่ ใน เขา ใหญ่ ส กิน แคร์ เวช สำอาง วิตามิน ซี แบบ ผง pantip วิตามิน บี 12 jarrow วิธี รับประทาน วิตามิน ซี ร้าน tutu beach เกลือ หวาน คาเฟ่ คาเฟ่ ลาดพร้าว จตุจักร วิตามิน บี 12 methylcobalamin อาหาร ที่ มี วิตามิน เค สูง วิตามิน 1000 mg ลี คาเฟ่ ร้าน กาแฟ นั่ง ชิ ล ครีม ทา ผิว ผู้ชาย 2020 วิตามิน บี รวม กิ ฟ ฟา รี น แดด วิตามิน กี่ โมง บริษัท เครื่องสำอาง ค์ สม ถวิล คาเฟ่ somtavin cafe ก ลู ต้า dhc วิตามิน ซี วิ ต ซี eundan ปลอม ครีม ทา มือ oriental princess dhc กับ eundan ร้าน เก ร ฮา ว ด์ ชบา คาเฟ่ เครื่อง สํา อา ง kate วิตามิน ซี amway ราคา คาเฟ่ เม ล่อน คาเฟ่ แมว มีนบุรี คาเฟ่ สี แดง วิตามิน บำรุง สมอง และ สายตา วิตามิน ซี ควร กิน กี่ มิลลิกรัม swisse วิตามิน วิตามิน บี 3 เพียว ๆ วิธี กิน คอ ล ลา ริ ช กับ วิ ต ซี วิตามิน โอ เม ก้า 3 ร้าน กาแฟ 24 ชั่วโมง ใกล้ ฉัน vitamin e 400 iu ยี่ห้อ ไหน ดี วิตามิน ซี vistra 100 เม็ด ราคา ร้าน กาแฟ ฟรี wifi ใกล้ ฉัน วิตามิน ของ เด็ก เซ รั่ ม แนะ นํา วิ ต ซี 1000 mg ร้าน บ้านนา คาเฟ่ วิตามิน บํา รุ ง ผู้ สูงอายุ ราคา blackmore แม่ มณี คาเฟ่ คาเฟ่ แมว หมึก ฉีด วิตามิน เข้า ผิว ดิ ออ ร์ เครื่องสำอาง คาเฟ่ สวนจตุจักร วิตามิน das gesunde plus ดี ไหม อาหาร เสริม swisse pantip น้ํา ยัน ฮี แพ็ ค เครื่อง สํา อา ง ดิ ออ ร์ เซ รั่ ม วิตามิน ซี นา มิ pantip คาเฟ่ สุขาภิบาล 5 เซ รั่ ม dior วิตามิน อึน ดัน กิน ตอน ไหน คาเฟ่ ย่าน ฝั่ง ธน วิตามิน ซี แบบ อม pantip เครื่องสำอาง ยี่ห้อ kedma ราคา ครีม รอบ ดวงตา ที่ ดี ที่สุด วิตามิน ซี ควร กิน วัน ละ กี่ มิลลิกรัม วิตามิน บํา รุ ง ผิว ยี่ห้อ ไหน ดี vistra b complex plus ginseng vistra อาหาร เสริม vitamin c คือ ครีม ลบรอย แผลเป็น ยี่ห้อ ไหน ดี คาเฟ่ พระราม 2 ถ่ายรูป อาหาร เสริม วิตามิน บี รวม วิตามิน ได้ จาก คน ท้อง กิน วิตามิน ซี ได้ มั้ ย วิตามิน องุ่น regenez วิตามิน ครีม ทา ใต้ ตา เกาหลี วิธี กิน วิตามิน อี ครีม ทา ผิว หน้า ขาว วิตามิน บี รวม vistra ครีม ถนอม ผิว วิตามิน dhc วิธี กิน วิ ส ท ร้า บี คอมเพล็กซ์ บํา รุ ง ผิว แต่งหน้า เซ เว่ น วิตามิน บี รวม องค์การ เภสัช ราคา วิตามิน รก แกะ กิน วิตามิน ซี ให้ ขาว คาเฟ่ มิ นิ มอ ล อารีย์ คาเฟ่ สีลม สาทร vit c เม็ด ฟู่ ร้าน กาแฟ อ เม ซอน ฐานทัพ เรือ ร้าน little hideout วิธี กิน วิตามิน ซี dhc pantip วิตามิน ยี่ห้อ swisse ดี ไหม ครีม ลด รอย แผลเป็น นูน วิ ส ท ร้า ไบ โอ ซี ครีม ทา ตอน เช้า วิตามิน ซี องค์การ เภสัช 85 บาท น้ํา ดื่ม ยัน ฮี วิตามิน วอ เตอร์ vit a day เยล ลี่ ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า นักเรียน อัญชัน คาเฟ่ วิภาวดี คาเฟ่ หมา ปอม คาเฟ่ กระจก วิตามิน das gesunde plus ดี ไหม วิตามิน บํา รุ ง ไต คาเฟ่ พรานนก วิตามิน ช่วย ผม ร่วง คาเฟ่ ปอม ด ริ ป วิตามิน ที่ไหน ดี ร้าน กาแฟ นั่ง ชิ ล ยา วิตามิน อี vistra regow pantip ครีม ทา หน้า ออ แก นิ ค วิตามิน e ยี่ห้อ ไหน ดี pantip ส กิน แคร์ กลางวัน cafe อารีย์ 2020 คาเฟ่ บางพลัด ร้าน กาแฟ ริม นา วิตามิน e กิน ตอน ไหน วิตามิน c เม็ด ฟู่ เซรา ไม ด์ ส กิน แคร์ ให้ วิตามิน ผิว ดี ไหม วิตามิน นำ เข้า วิตามิน บํา รุ ง ไต วิตามิน บี 3 เพียว ๆ คาเฟ่ พระราม 9 2020 วิตามิน ที่ ดี ที่สุด เครื่อง สํา อา ง revlon คาเฟ่ แมว อ่อนนุช วิว ร้าน กาแฟ คาเฟ่ บ้าน ถวาย ฮ่อม คาเฟ่ วิตามิน เสริม ภูมิ ต้านทาน คาเฟ่ ประชาอุทิศ 90 วิตามิน เยล ลี่ วิตามิน vish nat c mega ราคา วิตามิน ซี อึน ดัน วิธี กิน ครีม บํา รุ ง กระชับ รู ขุม ขน วิตามิน e กิน ตอน ไหน หัว ตะเข้ คาเฟ่ คาเฟ่ เปิด ใหม่ 2019 วิตามิน ซี natural ส กิน แคร์ รอย สิว pirom เขา ใหญ่ วิตามิน อะไร ทํา ให้ ขาว amazon cafe เปิด กี่ โมง ลบรอย แผลเป็น ราคา คาเฟ่ ออ น เดอะ ยํา ต้นไม้ ใน ร้าน กาแฟ คาเฟ่ ใน กา ญ หลัง ฉีด วิตามิน ผิว คาเฟ่ วงศ์สว่าง ส กิน แคร์ ราคา ส่ง เครื่องสำอาง เซ เว่ น 2019 bio c plus amway ราคา วิตามิน bio c คาเฟ่ แถว สุขสวัสดิ์ วิตามิน ซี แบบ ไหน ดี ที่สุด วิตามิน แก้ ปวด เมื่อ ย แบค มอ วิตามิน ซี คาเฟ่ เซ เว่ น ร้าน เว ฬา ฌา วิตามิน ซี เกาหลี ของ ปลอม dhc วิตามิน b คาเฟ่ ดินแดง มะเขือเทศ วิตามิน ครีม บำรุง ผิว แพ้ ง่าย คาเฟ่ เยาวราช ดอกไม้ วิตามิน อี ส กิน แคร์ ร้าน คาเฟ่ พระราม 5 วิตามิน บํา รุ ง สมอง วัย ทํา งาน pantip วิตามิน คน แก่ คาเฟ่ แถว ศาลาแดง ครีม กลางคืน ที่ ดี ที่สุด วิตามิน บี จาก อาหาร กิน วิตามิน บี ก่อน นอน เครื่อง สํา อา ง ผิว แพ้ ง่าย คาเฟ่ แมว อ้วน ยา ลบรอย แผลเป็น จาก สิว วิตามิน กิน แล้ว ผิว ใส เซ รั่ ม อัน ไหน ดี เครื่อง สํา อา ง artistry วิตามิน อี 1000 iu วิตามิน ซี วิ ต อะ เดย์ ไว ตามิน คือ บ้าน พัน ไม้ คาเฟ่ ร้าน กาแฟ สี เขียว บํา รุ ง หน้า ผู้ชาย ส กิน แคร์ แพง ๆ ร้าน กาแฟ น่า นั่ง แถว นี้ วิตามิน อยาก อาหาร โรงงาน ทำ ครีม amway วิตามิน ซี เม ก้า วิตามิน ซี ส กิน แคร์ ลด จุด ด่าง ดํา วิตามิน ซี c will คาเฟ่ ใน เขา ใหญ่ ครีม บํา รุ ง วิธี กิน วิตามิน ซี ที่ ถูก ต้อง อาหาร เสริม แอ ม เว ย์ วิตามิน ซี ทู ทู่ บี ช คาเฟ่ 4 cafe พระราม 2 หอม จันท์ คาเฟ่ vitamin d3 5000 iu ราคา เดอะ เม ล่อน คาเฟ่ ลพบุรี ร้าน little hideout vitamin c nat c คาเฟ่ สี ดำ วิ ต อะ เดย์ เยล ลี่ ยก ลัง วิตามิน ที่ ทํา ให้ นอน หลับ blackmores buffered c 500 mg 200 เม็ด ราคา ถูก วิตามิน ซี คน ท้อง กิน ได้ ไหม คาเฟ่ แถว เลียบ ด่วน คาเฟ่ ใน ปทุม แป้ง เอ วอน คุณ ตา คาเฟ่ vitamin c nat c วิตามิน สำหรับ ผู้หญิง อายุ 40 กิน วิตามิน ซี คู่ กับ คอ ล ลา เจน vit b1 คือ วิตามิน บี 8 ร้าน กาแฟ สวย ใกล้ ฉัน ร้าน บุญ ตา คาเฟ่ วิตามิน ซี ยี่ห้อ ไหน ดี สุด กิน วิตามิน ซี dhc คาเฟ่ อ เม ซอน ปิด กี่ โมง คาเฟ่ สุนัข เข้า ได้ ทุ่ง นา คาเฟ่ 8 ริ้ว ครีม บํา รุ ง ผิว ที่ ดี ที่สุด วิตามิน ซี blackmore 1000 mg วิตามิน ดี ได้ จาก อาหาร วิตามิน บี 1 hicee ราคา ให้ วิตามิน ผิว ที่ไหน ดี โค เรี ย อึน ดัน วิตามิน เสริม แคลเซียม วิตามิน ที่ ดี ที่สุด วิตามิน dhc สีชมพู ยา nat b ส กิน แคร์ ลด หน้า มัน กิน วิตามิน ตัว ไหน ดี cafe สัตว์ vit b1 คือ วิตามิน ซี ไบ โอ ซี แอ ม เว ย์ คาเฟ่ ใกล้ ฉัน ที่สุด คาเฟ่ คลอง 2 คาเฟ่ แถว กาด หลวง วิตามิน บี 5 ผิว awakad cafe วิตามิน ซี ทา หน้า แคปซูล คาเฟ่ หาด เจ้า หลาว วิตามิน ซี อึน cafe ราชพฤกษ์ 2020 แคลเซียม แบ ล็ คม อ ร์ ดี ไหม farm cafe de kalavela คาเฟ่ แมว 2019 นิทาน คาเฟ่ ปทุม คาเฟ่ ไร่ เล ย์ วิตามิน ช่วย เผา ผลาญ ไขมัน เม็ด วิตามิน ซี fat and angry คาเฟ่ รัก ษ นา คาเฟ่ วั ฒ น์ คาเฟ่ วิตามิน rojukiss ร้าน กาแฟ voodoo วิตามิน ป้องกัน ผม ร่วง วิตามิน ซี ซู เลียน วิตามิน เสริม สำหรับ เด็ก วิตามิน ซี เซ เว่ น pantip คาเฟ่ แถว ม ช dhc ไฮ ยา ลู รอน ครีม ลบรอย แผลเป็น สิว วิตามิน ต้าน หวัด dhc อาหาร เสริม คาเฟ่ อาหาร อร่อย ส กิน แคร์ ผิว อิ่ม น้ำ ส กิน แคร์ เกาหลี สิว ม อย เจอร์ ไร เซอร์ kiehl's เครื่องสำอาง คน ท้อง dna coffee อ่อนนุช วิตามิน ซี ซู เลียน วิตามิน 3 บี คาเฟ่ บ้าน ทุ่ง vistra vit c วิตามิน ซี ตัว ไหน กิน แล้ว ขาว วิ ต ซี ยี่ห้อ ไหน ดี กิน วิตามิน ก่อน นอน แบ ล คม อ ร์ ส วิตามิน ซี ราคา เครื่อง สํา อา ง อาทิ ส ตี้ วิตามิน ซี ควร กิน วัน ละ เท่า ไหร่ แฟ รน ไช ส์ เครื่องสำอาง แตงโม มี วิตามิน อะไร บ้าง ราคา blackmore วิตามิน ซี 2000 mg วิตามิน ลด สิว ผิว ใส คาเฟ่ พระราม 5 ราชพฤกษ์ วิตามิน ลด บวม น้ํา คาเฟ่ บ้าน ๆ ซี วิ ค รส ส้ม วิ ต ซี ฉีด วิตามิน รวม ราคา วิตามิน ซี มี กี่ ชนิด คาเฟ่ ย่าน เกษตร นว มิ นท ร์ ร้าน กาแฟ ใน ปั้ ม ป ต ท วิตามิน ลด สิว อุด ตัน วิตามิน ซี เม็ด ฟู่ กิน ตอน ไหน คาเฟ่ แถว พหลโยธิน วิตามิน ต้าน ไวรัส ราคา แบ ล็ คม อ ร์ วิตามิน ซี คาเฟ่ ริม น้ำ เจริญกรุง วิตามิน ซี ฉีด ผิว ขาว คา ลิ ป โซ่ คาเฟ่ ครีม ทา ผิว ก่อน นอน แมกนีเซียม เม็ด ฟู่ วิธี กิน คาเฟ่ คลอง 4 อาหาร เสริม บํา รุ ง ผิวพรรณ คาเฟ่ ย่าน อุดมสุข ร้าน กาแฟ ฝั่ง ธน ริม น้ํา บ้าน ก้ามปู คาเฟ่ ครีม บำรุง ผิว หน้า คน นอน ดึก blackmore วิตามิน ซี วิตามิน ซี ควร กิน วัน ละ กี่ กรัม เขา พลาย ดํา คาเฟ่ แดด วิตามิน กี่ โมง คาเฟ่ ทองหล่อ ถ่ายรูป กาแฟ พระราม 9 cafe เจริญนคร คาเฟ่ ดอย อิน ท นนท์ ร้าน คาเฟ่ หมา ร้าน อา ลม ดี วิตามิน กิน แล้ว ผิว ใส เครื่องสำอาง นา อิ ชิน บาร์ แอนด์ คาเฟ่ หอมจันทร์ คาเฟ่ กิน วิตามิน ตอน ไหน ดี สุด วิ ต อะ เดย์ วิตามิน วอ เตอร์ ดี ไหม พ รี เซ รั่ ม ยี่ห้อ ไหน ดี ทา วิตามิน ซี คาเฟ่ แมว คลอง สาม วิตามิน เม็ด วิตามิน ซี korea eundan คอ ล ลา เจน dhc แบบ ผง กลิ่น ฟาง คาเฟ่ mega nat c ราคา ชมเชย คาเฟ่ gnc วิตามิน ครีม ทา ผิว หน้า ขาว nat c watson ครีม บํา รุ ง หน้า ผู้ชาย กลางคืน เซ รั่ ม ทา ก่อน แต่งหน้า คาเฟ่ มิ นิ มอ ล เกาหลี ร้าน กาแฟ ปลายนา หนองจอก คาเฟ่ พระราม เก้า อาหาร ที่ มี วิตามิน อี สูง ร้าน come escape cafe วิตามิน d3 เม็ด ฟู่ dhc vitamin c ซื้อ ที่ไหน ร้าน เสือ คาเฟ่ ราชพฤกษ์ บ้าน บางเขน คาเฟ่ วิตามิน ที่ บํา รุ ง สมอง คาเฟ่ แถว ลํา ลูก กา เครื่อง สํา อา ง เคาน์เตอร์ แบรนด์ ขนาด ทดลอง ร้าน กาแฟ นั่ง ทํา งาน อารีย์ อ เม ซอน เปิด วิตามิน ซี เชอ ร์ รี่ วิตามิน พลัส กิน วิตามิน pantip วิตามิน ตัว ไหน กิน แล้ว อ้วน คาเฟ่ ย่าน อุดมสุข เครื่อง สํา อา ง โม ชิ คาเฟ่ แมว ประชาอุทิศ vitamin c blackmore 1000 mg ราคา ร้าน กาแฟ ดู บัว วิตามิน บํา รุ ง ผม regenez ราคา ส กิน แคร์ ลด รอย ดำ คาเฟ่ ทุ่ง นา ใกล้ ฉัน วิตามิน อี ส กิน แคร์ ขวด วิตามิน ซี วิตามิน บี ของ แอ ม เว ย์ วิตามิน ซี dhc ของ แท้ วิ ต ซี ทับทิม วิตามิน บี รวม คือ cafe น่า นั่ง ครีม สำหรับ ผิว มัน ส กิน เเ ค ร์ ลด สิว เซ เว่ น อาหาร วิตามิน บี 2 ครีม กระจ่าง ใส seacret cafe บาง แสน vit b6 คือ ครีม แตงกวา อภัย ภูเบศ ร คาเฟ่ หาด วอน นภา กิน วิตามิน ซี คู่ กับ คอ ล ลา เจน เครื่อง สํา อา ง ล อ รี อั ล วิตามิน บำรุง ราก ผม คาเฟ่ รา ไว ย์ เครื่อง สํา อา ง จาก ธรรมชาติ วิตามิน อี ใน เซ เว่ น ครีม ทา หน้า แอ ม เว ย์ vistra vit c ส กิน แคร์ บํา รุ ง หน้า ยา วิตามิน บี 12 ครีม ทา ผิว ชาย วิตามิน รักษา สิว ที่ หลัง เครื่อง สํา อา ง bt21 คอ ล ลา เจน ไฮ โดร ไล ซ์ ผสม วิตามิน ซี วิตามิน ซี วิ ต ซี น้ำ เปล่า วิตามิน คาเฟ่ จรัญสนิทวงศ์ เซ รั่ ม ใต้ ตา วิตามิน สัตว์ ยัน ฮี วิตามิน วอ เตอร์ เพื่อ สุขภาพ วิตามิน เพิ่ม เม็ดเลือด ขาว เม ก้า วิตามิน ซี คาเฟ่ เอกชัย สวัสดี คาเฟ่ เซ รั่ ม ตอน เช้า วิตามิน บี รวม ใน เซ เว่ น ยา ลบรอย ดํา จาก สิว บํา รุ ง หน้า ผู้ชาย รู ที น บํา รุ ง สายตา zinc mega กิน ตอน ไหน regenez วิตามิน วิตามิน ซี แม คม อ วิตามิน ดี ที่สุด คาเฟ่ หมี ราชพฤกษ์ ร้าน กาแฟ mikka คาเฟ่ เปิด ใหม่ 2019 คาเฟ่ central world โรงรถ คาเฟ่ คาเฟ่ ประชาอุทิศ 90 วิ ต อะ เดย์ วิตามิน วอ เตอร์ pantip vistra b complex plus ginseng bkkmenu cafe วิตามิน ซี 1000 ยี่ห้อ ไหน ดี คาเฟ่ นม เช็ค อิน ร้าน กาแฟ mivolis vitamin c ราคา คาเฟ่ ถ่ายรูป น่า รัก ๆ ครีม ซอง บำรุง ใต้ ตา คาเฟ่ เทพารักษ์ ยา วิตามิน เด็ก กิน วิตามิน ซี pantip อาหาร วิตามิน อี เซ รั่ ม ก่อน นอน บางปู คาเฟ่ อิน ดี้ คาเฟ่ แบ ล็ คม อ ร์ บํา รุ ง ผม big dog cafe ค่า เข้า วิตามิน ซี กินเวลา ไหน ดี วิตามิน บํา รุ ง ประสาท อาหาร บํา รุ ง ผิว หน้า วิตามิน รักษา สิว ที่ หลัง วิตามิน ซี เนเจอร์ ซี คาเฟ่ ย่าน เกษตร นว มิ นท ร์ ธนบุรี คาเฟ่ วิตามิน บี 5 ผม วิตามิน แก้ เครียด cafe สัตว์ คาเฟ่ สุขาภิบาล 5 บุ ฟ เฟ่ เฮ้า คาเฟ่ emquartier วิตามิน ซี กระปุก กิน วิตามิน บี ตอน ไหน ดี วิ ต อี เซ รั่ ม ริ้ว รอย วิตามิน บี รวม แอ ม เว ย์ ราคา คาเฟ่ ฝั่ง พระนคร คาเฟ่ หมา ฝั่ง ธน กิน วิตามิน ตัว ไหน ขาว ซี วิ ค รส ทับทิม วิตามิน เสริม สำหรับ เด็ก อึน ดัน สี ทอง เขม จิตต์ คาเฟ่ วิตามิน 3 บี เฟ รน ช์ คาเฟ่ อาหาร ปุ ฟ เฟ่ ต์ vitamin e 400 iu ยี่ห้อ ไหน ดี physicians formula รองพื้น วิตามิน c force ครีม บํา รุ ง มือ ยี่ห้อ ไหน ดี วิตามิน ลด น้ำหนัก เกาหลี pantip ครีม บำรุง หน้า มัธยม เครื่องสำอาง chanel 2019 ราคา moshi moshi เครื่อง สํา อา ง vdesign เม็ด ฟู่ nat c เซ เว่ น วิตามิน ผิว ขาว ตัว ไหน ดี วิตามิน ซี มี กี่ ชนิด มหาชัย คาเฟ่ คาเฟ่ ใกล้ ตัว ฉัน เครื่องสำอาง สำ เพ็ง คาเฟ่ เรือน กระจก วิตามิน ลด ความเครียด วิตามิน ซี องค์การ เภสัช ซื้อ ที่ไหน กิน วิตามิน ซี pantip 11am คาเฟ่ วิตามิน ซี ชนิด อม คาเฟ่ ชานเมือง berocca ราคา watson คาเฟ่ ทองหล่อ ถ่ายรูป คาเฟ่ สุขุมวิท 2020 วิตามิน บํา รุ ง คน ท้อง โปร โม ชั่ น เครื่องสำอาง ครีม dior prestige ครีม ลัง โคม กลางคืน ครีม บำรุง ก่อน แต่งหน้า คาเฟ่ ย่าน เอกมัย วิตามิน ผิว แห้ง หลง คาเฟ่ ครีม หน้า ขาว กลางคืน วิตามิน ลด ฝ้า คาเฟ่ พระราม 2 ถ่ายรูป วิตามิน eundan วิตามิน พ ริม โรส สตี ฟ คาเฟ่ บุ ฟ เฟ่ สี มา ธานี เครื่อง สํา อา ง ค์ เคาน์เตอร์ แบรนด์ วิตามิน e กิน ตอน ไหน นานา ฮั น เตอร์ คาเฟ่ วิตามิน องุ่น หน้า บ้าน คาเฟ่ คาเฟ่ เปิด ใหม่ เขา สาม มุข วิตามิน ซี ยู นิ ซิตี้ ครีม ที่ ทํา ให้ ผิว แข็งแรง วิตามิน ซี แบบ ขวด วิตามิน ของ เด็ก คาเฟ่ บาง บอน 4 วิตามิน อี กิ ฟ ฟา รี น เครื่อง สํา อา ง คิว อาหาร สำหรับ คน เป็น เหน็บชา วิตามิน ซี amway ราคา c force วิตามิน ซี 1000 mg ราคา เครื่อง สํา อา ง เคาน์เตอร์ แบรนด์ pantip คาเฟ่ แมว อุดมสุข วิตามิน ซี แน ท ซี ราคา วิตามิน แบบ ดูด ซื้อ ที่ไหน ฉีด วิตามิน ซี ภูมิแพ้ ก ลู ต้า ซี พลัส กิน ตอน ไหน ฉีด วิตามิน ผิว ขาว จริง ไหม วิตามิน เยล ลี่ ผู้ใหญ่ ยา บํา รุ ง ครรภ์ โอ บิ มิ น คาเฟ่ เกาะ รัตนโกสินทร์ วิตามิน รวม mega ผง วิตามิน ซี ทา หน้า สาย คาเฟ่ วิว ร้าน กาแฟ สวย ๆ ก ลู ต้า คอ ล ลา เจน วิตามิน ซี วิตามิน ต้าน อนุมูล อิสระ vitamin c กิน ตอน ไหน คาเฟ่ ใน กํา แพง เพชร คาเฟ่ อ เม ซอน ริม ทะเล เครื่อง สํา อา ง ที่ แพง ที่สุด cafe แปดริ้ว วิตามิน kirkland เซรา ไม ด์ ส กิน แคร์ คาเฟ่ บ้าน ๆ ร้าน คาเฟ อี น เครื่อง สํา อา ง แบรนด์ น้อง ฉัตร elevit คือ vit e คือ ร้าน กาแฟ บาง แสน เปิด ใหม่ ซี วิ ต กิน ตอน ไหน ดี แน ท บี กิน ตอน ไหน เครื่อง สํา อา ง เป็น เซ็ ท vit b6 ใน หญิง ตั้ง ครรภ์ วิตามิน ซี dhc แบบ ผง ช้ อป เครื่อง สํา อา ง odbo ราคา เซ รั่ ม เซ เว่ น หน้า ขาว ก ลู ต้า วิตามิน อี ชนิด ของ วิตามิน วิตามิน อะไร ละลาย ใน ไขมัน cafe หนองจอก คาเฟ่ เซ็นทรัล พระราม 9 nat c กับ blackmore อัน ไหน ดี กว่า กัน คาเฟ่ ย่าน สีลม วิตามิน ซี แน ท ซี ราคา เซรา ไม ด์ ส กิน แคร์ วิตามิน บำรุง หัวใจ เซ รั่ ม หน้า ใส ยี่ห้อ ไหน ดี คาเฟ่ เสา ชิงช้า ดาดฟ้า ร้าน กาแฟ หลัง วัด ถ้ํา เสือ คาเฟ่ แถว ประชาอุทิศ คาเฟ่ ลาซาล แบ ริ่ ง ครีม บำรุง กลางวัน กิ ฟ ฟา รี น วิตามิน เพิ่ม น้ำหนัก คุณ แอ้ pantip กิน วิตามิน ซี pantip วิตามิน ราคา ถูก วิตามิน dhc วัต สัน fairiesta แคลเซียม แบ ล็ คม อ ร์ ดี ไหม เครื่องสำอาง ปลอม ร้าน คาเฟ่ แถว ลาดพร้าว แบ ล็ คม อ ร์ ส วิตามิน ซี 1000 ราคา ร้าน hangar cafe ดู บัว คาเฟ่ ราคา ครีม ทา หน้า ผู้ชาย ที่ ดี ที่สุด ครีม ทา ผิว เมือง หนาว natura cafe พระราม 2 ครีม บํา รุ ง คน เป็น สิว กิน วิตามิน ซี pantip วิตามิน เจริญอาหาร ผู้ใหญ่ วิตามิน เพิ่ม ความ จํา ก ลู ต้า คอ ล ลา เจน วิตามิน ซี วิตามิน c เม็ด ฟู่ ครีม บํา รุ ง หน้า ผู้ชาย pantip วิตามิน ซี ผิว ขาว ยี่ห้อ ไหน ดี วิตามิน บี คอมแพค วิตามิน ปรับ ฮอร์โมน เพศ หญิง อาหาร เสริม บํา รุ ง ผิว ที่ ดี ที่สุด สวน หน้า ร้าน กาแฟ ไบ โอ ติ น ผม หงอก อาหาร ที่ มี วิตามิน บี สูง น้ำ ผสม วิตามิน วิธี กิน วิตามิน บี คาเฟ่ สนาม เป้า วิตามิน ซี อึน น้ำ เปล่า วิตามิน ร้าน coffee war 331 วิตามิน pair pantip คาเฟ่ ทองหล่อ 13 วิตามิน ซี เกาหลี eundan ซื้อ ที่ไหน วิตามิน บี 12 jarrow วิตามิน ซี อึน ดัน ดี ไหม เซ็นทรัล ลาดพร้าว บุ ฟ เฟ่ ครีม บํา รุ ง ก่อน นอน nitan cafe & garden เคาน์เตอร์ เครื่อง สํา อา ง วิตามิน บี 3 เพียว ๆ ชิ บะ คาเฟ่ คาเฟ่ bts พญาไท วิตามิน อี ช่วย ใน เรื่อง อะไร เครื่องสำอาง ปลอม คาเฟ่ แถว ข้าวสาร ยัน ฮี วิตามิน วอ เตอร์ ราคา ส่ง vdesign เม็ด ฟู่ กิน วิตามิน บํา รุ ง ผม คาเฟ่ แมว หมึก ราคา แบ ล็ คม อ ร์ วิตามิน ซี คาเฟ่ เครื่องบิน 331 hicee 500 mg ราคา เซ รั่ ม ข้าว เซ รั่ ม หน้า ขาว กระจ่าง ใส dhc ตัว ไหน ดี อาหาร วิตามิน ซี วิตามิน ซี สูง vistra b complex plus ginseng บํา รุ ง ผิว หน้า pantip วิตามิน ซี ยู นิ ซิตี้ ยู เซอ ริน กลางคืน pantip ทองย้อย พารา ก อน คาเฟ่ บาง แสน 2562 วิตามิน ลด สิว โรง พยาบาล คาเฟ่ พิ ด โลก เครื่องสำอาง กัน น้ำ วิ ต ซี ทับทิม บิ๊ ก ด็ อก คาเฟ่ วิตามิน สำหรับ คน อายุ 70 blackmores bio c 1000 mg 150 เม็ด ราคา วัต สัน สติ คาเฟ่ ครีม บํา รุ ง หน้า คน ท้อง วิตามิน ลด ริ้ว รอย วิตามิน กั ม มี่ น้ํา ยัน ฮี แพ็ ค คาเฟ่ สาย 7 ร้าน กาแฟ นั่ง ทํา งาน อารีย์ วิตามิน กิน แล้ว ขาว ใส วิตามิน นอน ไม่ หลับ amway วิตามิน ซี แมกนีเซียม เม็ด ฟู่ วิธี กิน วิตามิน แก้ ปวด เข่า เซ รั่ ม วิตามิน ซี แอ ม เว ย์ ดิ ไอ รี น คาเฟ่ คาเฟ่ เขา สก คาเฟ่ ราม 2 คาเฟ่ ใกล้ mrt วัด มังกร คาเฟ่ กระต่าย ใกล้ ฉัน เจ ล ลบรอย แผลเป็น doodee pantip เครื่องสำอาง นา วิตามิน สำหรับ นักเรียน ให้ วิตามิน ผิว ที่ไหน ดี กาแฟ 24 ชม โครงการ gump อารีย์ วิตามิน หมอ เอิ ง คาเฟ่ บ้าน ถวาย วิตามิน ซี เกาหลี อึน ดัน ไบ โอ ติ น mega เครื่อง สํา อา ง เซ เว่ น pantip วิ ต ซี 1000 mg คาเฟ่ รามอินทรา 2563 เครื่อง สํา อา ง สํา เพ็ง ของ แท้ ไหม วิตามิน บำรุง เล็บ pantip คาเฟ่ เขา ใหญ่ เปิด ใหม่ ลิ ซึ่ ม คาเฟ่ ร้าน tutu beach ดู ช้าง คาเฟ่ กิน วิตามิน บี รวม ยา วิตามิน ดี วิตามิน pair กํา เบ้อ คาเฟ่ พักผ่อน น้อย วิตามิน ยา วิตามิน บํา รุ ง ร่างกาย แดด มี วิตามิน อะไร กิน วิตามิน บี รวม วิ ส ท ร้า ไบ โอ ซี วิตามิน ซี วัต สัน ดี ไหม คาเฟ่ ถ่ายรูป ทองหล่อ วิตามิน ลด ความ ดัน ครีม บำรุง กลางวัน กิ ฟ ฟา รี น วิตามิน zinc ยี่ห้อ ไหน ดี วิตามิน ซี ที่ กิน แล้ว ขาว วิตามิน ที่ ช่วย ให้ ผิว ขาว เครื่องสำอาง คน ท้อง ครีม รอบ ดวงตา กิ ฟ ฟา รี น คาเฟ่ เซ เว่ น บ้าน พัน ไม้ คาเฟ่ คาเฟ่ แถว สะพาน ใหม่ บุ ฟ เฟ่ เว สเกต วิตามิน ช่วย ผม ร่วง 4 cafe พระราม 2 เครื่องสำอาง kma นก ฮูก คาเฟ่ ร้าน กาแฟ น่า นั่ง เขา ใหญ่ ร้าน กาแฟ วัด ถ้ำ เสือ บ้าน ยาย คาเฟ่ prenatal vitamin คือ cafe ฝั่ง ธน สาม ย่าน คาเฟ่ คาเฟ่ สุขุมวิท 2020 บุ ฟ เฟ่ เฮ้า วิตามิน บี ราคา ยา บํา รุ ง ครรภ์ โอ บิ มิ น แฟ รน ไช ส์ คาเฟ่ อ เม ซอน คาเฟ่ น่า นั่ง ใกล้ ฉัน คาเฟ่ แถว สะพานควาย รองพื้น physicians formula วิตามิน อี บํา รุ ง ผิว ครีม ทา มือ ถูก และ ดี วิตามิน ซี โค เรี ย อึน ดัน วิตามิน รวม mega กาแฟ สวย เครื่อง สํา อา ง ใน เซ เว่ น ทั้งหมด แนะ นํา ส กิน แคร์ 2020 คาเฟ่ ฝั่ง ธนบุรี bio c vistra physicians formula รองพื้น ครีม ทา มือ ด้าน เซ เว่ น คาเฟ่ แปลก ๆ วิตามิน dhc ดี มั้ ย vit e คือ สหาย คาเฟ่ คาเฟ่ ลับ เจริญกรุง ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ถูก และ ดี ไร่ แสนสุข คาเฟ่ regow vistra วิตามิน เพิ่ม ความ อ้วน ครีม บำรุง หน้า ผู้ชาย pantip 2019 vit c องค์การ เภสัช วิตามิน ซี korea eundan คาเฟ่ เยาวราช ดอกไม้ วิตามิน watson วิธี กิน วิตามิน อี พอใจ คาเฟ่ วิตามิน เจริญอาหาร เด็ก ครีม แต้ม รอย ดํา จาก สิว คาเฟ่ เยาวราช กลางคืน วิตามิน อี แคปซูล บํา รุ ง หน้า ผู้ชาย สี ผิว ไม่ ส ม่ํา เสมอ วิตามิน ทา เซ รั่ ม ส กิน แคร์ ลด ฝ้า กระ เครื่อง แต่งหน้า ของเล่น ไว ต้า ซี วิตามิน ซี วิตามิน บํา รุ ง คน ท้อง ยา ลบรอย แผล ผ่าตัด 4 cafe พระราม 2 ร้าน กาแฟ นาง ลิ้นจี่ เครื่อง สํา อา ง เซ เว่ น pantip ผง วิตามิน ซี ทา หน้า ส กิน แคร์ เพิ่ม ความ ชุ่มชื้น pantip วิตามิน บี รวม ช่วย เรื่อง อะไร คาเฟ่ ถนน ข้าวหลาม แมกนีเซียม เม็ด ฟู่ กิน ตอน ไหน วิตามิน อี ผิว วิตามิน คน นอน น้อย วิตามิน หน้า เรียว คาเฟ่ สไตล์ ล อ ฟ ท์ วิตามิน dha เซ รั่ ม กลางวัน ก ลู ต้า วิตามิน อี เครื่อง สํา อา ง ยี่ห้อ เซ รั่ ม กลางวัน วิตามิน ของ กิ ฟ ฟา รี น คาเฟ่ บางวัว วิตามิน nat c ราคา ร้าน กาแฟ ใน ปั้ ม ป ต ท อาหาร เสริม ไบ โอ ติ น ส กิน แคร์ ลด รอย สิว 2019 ชิ บะ คาเฟ่ วิตามิน ซี ตัว ไหน ดี ที่สุด แพ้ เครื่อง สํา อา ง คัน หน้า ครีม บํา รุ ง หน้า ผู้ชาย pantip ยา alinamin คาเฟ่ ธนบุรี อาหาร ที่ มี วิตามิน บี สูง บัส คาเฟ่ คาเฟ่ เยาวราช 2019 บ้าน พัน ไม้ คาเฟ่ แนะ นํา ส กิน แคร์ 2020 คาเฟ่ แมว 2020 วิ ต อี คาเฟ่ เขา พระ ตํา หนัก คาเฟ่ สาย 7 เครื่อง สํา อา ง ยู ส ตา ร์ คาเฟ่ ฝั่ง พระนคร ครีม อ่อนโยน ต่อ ผิว หน้า วิตามิน e ทา หน้า 50 บาท arelomdee cafe เครื่อง สํา อา ง three วิตามิน เพิ่ม เม็ดเลือด ขาว ด ริ ป วิตามิน ผิว ขาว คาเฟ่ นีออน เครื่อง สํา อา ง เป็น เซ็ ท วิตามิน สำหรับ คน นอน น้อย รัก ษ นา คาเฟ่ วิตามิน ซี bio วิว ร้าน กาแฟ สวย ๆ วิตามิน อะไร ละลาย ใน ไขมัน วิตามิน ราคา ถูก วิตามิน z bec ซัน คาเฟ่ ครีม ทา หน้า ขาว ยี่ห้อ ไหน ดี อาหาร สำหรับ คน เป็น เหน็บชา vistra อาหาร เสริม วิตามิน ซี natur c ร้าน บ้านนา คาเฟ่ วิตามิน ซี ไบ โอ ซี แอ ม เว ย์ น้ำมัน ปลา เบน ไซรัป คาเฟ่ สุนัข บาง แสน ยา วิตามิน บี ครีม ทา ผิว ชาย คาเฟ่ ทำงาน วิตามิน แบบ เม็ด ฟู่ วิตามิน ซี เกาหลี ดี ไหม ครีม ทา ผิว เมือง หนาว วิตามิน บํา รุ ง ร่างกาย ผู้ สูงอายุ ส กิน แคร์ ลด จุด ด่าง ดํา pantip วิธี กิน วิตามิน ซี dhc pantip วิตามิน h คาเฟ่ บาง แสน สีชมพู วิตามิน บี รวม เม็ด ฟู่ gump ari ร้าน อาหาร สุขุม คาเฟ่ ครีม ทา หน้า ผู้ชาย กลางคืน คาเฟ่ อนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย เซ รั่ ม รอบ ดวงตา คาเฟ่ นางเลิ้ง อาหาร เสริม วิตามิน ดี คาเฟ่ ดี เฮ้า เครื่องสำอาง hera ครีม กลางวัน กลางคืน หอมจันทร์ คาเฟ่ วิตามิน ซี แอ ม เว ย์ ดี ไหม เครื่อง สํา อา ง novo วิตามิน ซี ตัว ไหน ขาว 22 องศา คาเฟ่ วิตามิน ซี ทํา ให้ ขาว วิตามิน บี แก้ เหน็บชา วิตามิน ซี รักษา ฝ้า คาเฟ่ อ เม ซอน ฐานทัพ เรือ ครีม ทํา ให้ ผิว แข็งแรง ร้าน ฮา เตียน ไม้ บ้าน คาเฟ่ ร้าน wood cafe โรงงาน เครื่องสำอาง ลี คาเฟ่ ร้าน คาเฟ อี น หน้า หมอง คล้ำ ผู้ชาย bkkmenu cafe วิตามิน ซี ที่ กิน แล้ว ขาว บ้าน บ้าน คาเฟ่ เขา ใหญ่ เครื่องสำอาง dior ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า แพ้ ง่าย วิตามิน ซี ถูก และ ดี วิ ต ซี ยี่ห้อ ไหน ดี คาเฟ่ มะพร้าว dhc ของ แท้ ซื้อ ที่ไหน วิตามิน โฟ เลต อาหาร ที่ ให้ วิตามิน บี วิ ส ท ร้า อะ เซ โร ลา เชอ ร์ รี่ 1000 ส กิน แคร์ ใช้ ดี vitamin c ราคา วิตามิน ดี 3 ไก่ ยา ไบ โอ ติ น เซ รั่ ม ทา ผิว วิตามิน สำหรับ คน ดื่ม แอลกอฮอล์ อ อย บํา รุ ง หน้า คาเฟ่ นา cafe แปดริ้ว แบรนด์ เม็ด บํา รุ ง สมอง กิน ตอน ไหน น้ำ ดื่ม วิตามิน ซี big dog cafe ค่า เข้า elevit กับ blackmore conceive วิตามิน บี แอ ม เว ย์ ตัว ใหม่ วิตามิน ซี เกาหลี eundan ของ แท้ คาเฟ่ แมว สาม ย่าน ไบ โอ ติ น ช่วย เรื่อง อะไร blackmores bio c 1000 mg ราคา คอ ล ลา เจน วิตามิน ซี เซ เว่ น คาเฟ่ เซ็นทรัล พระราม 2 คาเฟ่ แถว ข้าวสาร ส กิน แคร์ เวช สำอาง คาเฟ่ แถว พหลโยธิน ส เปร ย์ บล็อค เครื่อง สํา อา ง
    รองเท้า แบบ สวม| เสื้อ greyhound| เสื้อผ้า ผู้หญิง วัย 50| คอนเวิร์ส ออ ล ส ตา ร์| แบบ เสื้อผ้า ชีฟอง คน อ้วน| neurobion คือ| ไน กี้ ซูม ของ แท้| รองเท้า แตะ ผู้ชาย แบรนด์| กางเกง เอว สูง ขา ยาว| ครีม lancome| ครีม โอ ปิ้ง| ร้าน ขายส่ง เสื้อผ้า คน อ้วน กรุง ทอง| ชุด วอร์ม adidas ผู้หญิง ของ แท้| คอ ล ลา เจน วิตามิน ซี| ครีม ใน เซ เว่ น ใช้ แล้ว หน้า ขาว| ลบรอย แผลเป็น บน ใบหน้า pantip| เสื้อ ผูก หน้า| ครีม ทา ผิว กา ร์ นิ เย่| เสื้อผ้า แฟชั่น เกาหลี 2019| ครีม โสม ยู| ครีม ทา ใต้ ตา pantip| เสื้อ mc ผู้ชาย| อาหาร ที่ มี วิตามิน เอ| ครีม เน ส กาแฟ ขาว จริง ไหม| รองเท้า ไซส์| ขายส่ง เสื้อผ้า เกาหลี| กระโปรง ชั้น ๆ| ครีม ออ ร่า| รองเท้า แตะ ส กอ| กางเกง f&f| รองเท้า ผ้าใบ กุ ช ชี่ แท้| จตุจักร เสื้อผ้า| เสื้อ celine| เด อ มา ฮิ ว ครีม| เสื้อ ลูกไม้ ใส่ กับ ผ้าถุง ราคา ถูก| เสื้อ วิน เท จ ขายส่ง โรง เกลือ| รองเท้า shopee| ไซส์ รองเท้า skechers| lacoste รองเท้า ผ้าใบ| รองเท้า เสือ ภูเขา| เด รส กระโปรง| เสื้อ chanel| ทา ครีม ก่อน นอน| คาเฟ่ สไตล์ มิ นิ มอ ล| เสื้อผ้า นํา เข้า จาก เกาหลี ราคา ส่ง| รองเท้า กุ ช ชี่ ราคา| columbia รองเท้า| กางเกง ยีน ส์ วิน เท จ ชาย| คาเฟ่ หาด จอม เทียน| เสื้อผ้า แฟชั่น ใหม่ ๆ ราคา ถูก| เสื้อ ชีฟอง แบรนด์| ครีม ทา ใต้ ตา pantip| ไซส์ nike| รองเท้า กัน ฝน| เสื้อผ้า เด็ก มือ สอง| glow mori sleeping cream| ครีม กระชับ รู ขุม ขน เซ เว่ น| blackmores bio c 1000 mg 150 เม็ด ราคา| วิตามิน อี กิน ตอน ไหน| กางเกง ขา ยาว ทรง กระบอก| ครีม รอบ ดวงตา ยี่ห้อ ไหน ดี pantip 2019| บา ว คาเฟ่| ต้นไม้ ใบ หญ้า คาเฟ่| กางเกง ขา สั้น ใส่ นอน|